Uttalelse til søknad om utfylling av rene masser i sjø utenfor Kadettangen i Bærum

Bærum kommune har søkt Fylkesmannen i Oslo og Akershus om tillatelse til oppfylling av masser ved Kadettangen i Sandvika. Prosjektet, som faller innenfor vedtatt reguleringsplan, tar sikte på å fylle ut et areal på 35000kvm, hvorav 15000 kvm skal bli nytt landareal. NiB har i høringsuttalelse til Fylkesmannen datert 15.april 2011 i hovedsak gitt sin tilslutning til prosjektet men har pekt på enkelte særlig viktige elementer i arbeidet for å sikre at utfyllingsmassene er «rene» og for å hindre opphvirvling av giftig forurensning i sjøbunnen. Høringsuttalelsen følger nedenfor:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus                                             

Postboks 8111 Dep

0032 OSLO

Kopi:Bærum kommune – Byggesak

                                                                                                              Bærum  15. april 2011

Uttalelse til søknad om utfylling av rene masser i sjø utenfor Kadettangen i Bærum

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) takker for mulighet til å uttale seg vedrørende ovennevnte søknad.  Uttalelsen er basert på sammendrag av saken gitt i Fylkesmannens brev datert 15.03.2011, samt Teknisk notat utarbeidet av NGI datert 31.01.2011 med tilhørende kartvedlegg.

NiB finner søknadsmaterialet fra NGI solid og vel gjennomarbeidet, der alle relevante aspekter vedrørende laks/sjø-ørret, marin flora og fauna, bunnforhold og forurensning synes beskrevet og vurdert. NiB er enig i at utfyllingene mest sannsynlig ikke vil ha nevneverdig effekt på biologiske verdier i området, sett i lys av Kadettangens historie, tidligere biologiske kartlegginger, og måten de nå foreslåtte utfyllinger er tenkt gjennomført på.

Det er et relativt stort (35000 kvm hvorav 15000 kvm skal bli nytt landareal) og et ikke uvesentlig forurenset sjøbunnsområde man skal fylle over. Tre forhold synes derfor særlig viktige for å  unngå miljøskader, nemlig kontrolltiltak mot forekomst av alunskifer i fyllmassene, bruk av siltgardin mot spredning av forurensninger, og målinger av turbiditet. Vi kommenterer kort disse forholdene:

1.Alunskifer. I NGIs tekniske notat anføres det at man vil følge et system for kontroll av massene for å sikre at de er rene og ikke inneholder alunskifer, nærmere beskrevet i notat fra NGI i 2010. Dette må anses tilfredsstillende.

2.Siltgardin.Når det gjelder bruk av siltgardin vil valget stå mellom hel eller delt gardin. Såvidt vi skjønner vil dette spørsmål, samt plasseringer og eventuelle flyttinger av gardinene, bli vurdert på et senere tidspunkt. NiB for sin del vil mene at hel gardin er sterkt å foretrekke framfor delt, idet lasting og lossing av fyllmasser fra lekter innenfor gardinen vil redusere risikoen for forurensning.

3.Turbitetsmålinger. NGI har lagt tilgrunn en grenseverdi for turbiditet på 10 NTU i den første fasen av utfyllingen (0.5 m) og at utfyllingen stanses dersom aktiviteten medfører at grenseverdien overstiges i mer enn 60 minutter. Om man velger manuell måling i hele vannprofiler 2-3 ganger pr døgn, er det en åpenbar risiko for at grenseverdien overstiges i mye mer enn 60 minutter før overskridelsen oppdages, Om man velger automatiske målestasjoner, vil plasseringen av disse i forhold til strømforhold være viktig, men dette er fagtekniske spørsmål som NiB ikke kan vurdere. NGI anfører at prosedyrer for turbitetsmålinger vil  bli beskrevet i mer detalj i en miljøteknisk kontrollplan som vil bli utarbeidet for anleggsarbeidene.

Konklusjon: NiB finner søknaden solid og vel gjennomarbeidet, og antar at utfyllingene mest sannsynlig ikke vil ha nevneverdig negativ effekt på biologiske verdier i området. Sikring av at fyllmassene er rene og ikke inneholder alunskifer synes å være god gjennom de kontrollsystemer som vil bli anvendt. Endelige prosedyrer for bruk av siltgardin og for turbiditetsmålinger er ikke fastlagt, men vi tar til etterretning at NGI tar sikte på å utarbeide en miljøteknisk kontrollplan for anleggsarbeidene.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke (sign)                                                Bodvar Vandvik

Leder                                                                                   Styremedlem og saksbehandlerTillatelse til Bærum kommune fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus   Fylkesmannen har i brev til Bærum kommune datert 6.7.2011 gitt tillatelse til at prosjektet gjennomføres. Uttalelser fra ulike organisasjoner, deriblant NiB, er grundig sitert i premissene, NiBs vektlegging og tildels skjerping av NGIs beskrevne tiltak for å hindre opphvirvling av sediment og for sikring av renhet i fyllmassene inngår i premissene for tillatelsen.   Det man ellers kan merke seg ved Fylkesmannens brev er at høringsuttalelse fra Norsk Maritimt museum om behovet for gjennomføring av en arkeologisk registrering under vann før arbeidet igangsettes, ikke synes å være tatt hensyn til i premissene for Fylkesmannens tillatelse. Ved selvsyn på fjorden idag (27.9.2011) er arbeidet allerede igang, med merkebøyer utsatt og arbeidsskip på plass.  

Oppdatert 2011.10.12.