Uttalelse til: Utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka)

Asker 14.11.07


Miljøverndepartementet,
Pb 8013 Dep,
0030 OSLO
E-post: postmottak@md.dep.no
Deres ref: 200603436-/GH


Naturvernforbundet i Asker mener det er viktig at vi når får et lovfestet vern for Oslomarka. Det
gjelder både for å sikre Markas yttergrenser og å verne de ulike verdiene makra har, både
naturverdiene i seg sjøl, men også med tanke på natur- og kulturopplevelse og friluftsliv i skog
og mark. Markas har en uvurderlig verdi som natur- og rekreasjonsområde for en stor del av
landets befolkning er, som er ganske enestående i vår del av verden og kan vanskelig vurderes
høyt nok. Det gjelder både for nåtiden og med tanke på fremtiden.


Samtidig er Oslomarka truet både av utbyggingspress utenfra, og er utsatt for påvirkning og
endringer av natur- og kulturforholdene innenfor områdene. Dette gjelder ikke minst for
Vestmarka og Bærumsmarka,. Det er derfor åpenbart et sterkt behov for en lovbasert sikring av
Markaområdene, og derved å etablere klare prosedyrer og retningslinjer for behandling av de
ulike typer inngrep som områdene er og kan bli utsatt for.


Det blir argumentert med at en ikke kan vedta en Markalov før grensene er fastlagt. Vi mener det
er riktig å vedta loven først, og dertter fastsette grensene gjennom en forskrift. Lovteknisk er
dette den naturlige framgangsmåten , da grensene må kunne justeres uten å endre selve loven.
Vi viser til høringsutkast datert 25.06.2007, og gir herved våre kommentarer knyttet til Askers
forhold til Marka og markagrensa. Vi Viser også til en høringsuttalelsentfra «Markalovgruppe i
Asker og Bærum» når det gjelder vår generelle holdning til Marka.


Skiløyper
Naturvernforbundet i Asker er positive til uorganisert bruka v Marka om vinteren, men
prepareringen av skiløypene har i den senere tid tatt en ny kurs. Løypene har vært planert med
gravemaskin og sprengstein har vært tilkjørt. Vi har fått rapportert at kulturminner og gamle
veifar er rasert, og masse tatt ut for å gjøre løypene om til «veier». Vi er sterkt kritisk til at dette
kan foregå uten forsvarlig faglig vurdering, og håper dette kan endre seg med ny markalov.


Biologisk mangfold
Askers del av marka er sterkt uthogget, og det er svært få områder med verdifulle nøkkelbiotoper
og gammelskog. Det er svært viktig at de gjenværende biologisk interessante områdene ikke blir
hugget. Spesielt er randsonen langs markagrensa viktig å beskytte. En utvidelse av reservatene i
Vardåsen bør vurderes.


Eventyrskoger
Naturvernforbundet i Asker har registrert noen få områder i Asker, utenom naturreservater, som
er vurdert til å gi spesiell natur- og frilufts-opplevelse. Blant disse er deler av Vardåsen, spesielt
toppen, området mellom Furuåsen og Hagahogget, deler av Haveråsen, samt mindre områder i
Kjekstadmarka. I Lier har vi kartlagt noen få, som Vestergyllen, Nordåsen og deler av
Engerbrenna. Utenom disse områdene har skogsdriften vært hard. Eventyrskogene faller delvis
sammen med de biologisk interessante områdene, og vi imøteser en mer kontrollert forvaltning
av disse.


Press på utfartssteder
Askers markaområder er svært populære på gode dager, spesielt om vinteren, og det er store
køproblemer. Det er sterke krefter som ønsker en konsentrering av utfarten til Solli, som ligger
innenfor markagrensa. Det er mange andre gode innfarter til Marka, og vi ønsker en spredning av
belastningen ved at det legges til rette for flere startpunkter og muligheter for å ta seg inn til
marka på ski, sykkel eller til fots. Markaloven vil kunne motivere for denne retningen.


Allerede regulerte idrettsanlegg
Vi regner med at de allerede vedtatte planene har gjennomgått en forsvarlig behandling da de ble
vedtatt, og ev. negative effekter har blitt tatt hensyn til. Det har imidlertid gått noe tid siden
vedtakene, og forutsetningene kan ha endret seg. Det må stilles spesielt strenge krav til anlegg i
LNF områder, og bla. vurderinger av alternativer og bærekraftighet i forhold til energiforbruk og
matproduksjon må vektlegges sterkere i dag. Vi går derfor i mot at markagrensa skal legges
utenom disse planene. På denne måten vil planene få en ekstra vurdering i forhold til dagens
standard (Markaloven).

Planer om ny idrettsanlegg
Det er utført et betydelig privat planarbeid for utbygging av stadion for ski, skiskyting og
hundekjør innenfor markagrensa i Asker, og man har gjort mye arbeid i marka. Dette er en
«gerilja taktikk» som har foregått uten formell godkjennelse, men med støtte av krefter i
administrasjonen og det politiske miljøet. Hvis dette anlegget blir gjennomført må man forvente
flere lignende prosjekter andre steder i marka.

Mulig annen utnyttelse av marka
Vi støtter at landbruket kan finne alternative inntektsmuligheter ved alternativ utnyttelse av
skogsområder til spesialproduksjon av stedegne arter, ridning, servering, opplevelsesturisme og
turarrangementer til etablerte hytter og leirområder,basert på bærekraftige prinsipper. Vi er
derimot sterkt i mot større kommersiell utnyttelse som medfører biltransport og nye anlegg.
Markaloven vil regulere dette bedre enn dagens lovverk.

Asker kommune
Med det manglende engasjementet til markaloven og markaspørsmål generelt som vises fra det
politiske flertallet i Asker står vi i fare for en gradvis utbygging av randsonen til alle våre
markaområder. Det er flagget et ønske om sterkere lokal bestemmelse over disse sakene. Asker
kommune har en stadig svakere faglig kapasitet til en forsvarlig behandling av natur-, landbrukog
friluftsliv-saker. Naturvernforbundet ønsker en mer forsvarlig behandling av markasaker enn i
dag, gjerne i en annen organisasjon enn kommunen.

Med vennlig hilsen
Arild Jansen
Leder, Naturvernforbundet i Asker