Utvidelse av båthavna i Solvikbukta

Vi ble gjort oppmerksom på denne utvidelsen av en utenforstående person og hvilke uheldige konsekvenser den kan få for både fuglelivet og sjøørreten. Våre merknader til planen ble sendt til kommunen 7. mai 2009:

Naturvernforbundet i Bærum går sterkt i mot mudring og utvidelse av båthavna i Solviksbukta og begrunner dette med følgende:

Solviksbukta er en biotop for diverse vadefugler i tillegg til ender, gjess og svaner. Blant annet hekker den sjeldne dvergloen her. Etter hvert har området blitt stadig mer innskrenket, men er fortsatt et sted der man kan observere en rekke vannfuglarter som gråhegre, gravand, stokkand, kvinand, laksand, og knoppsvane. Det er også blitt registrert relativt sjeldne ender som for eksempel taffeland og lappfiskand. Solviksbukta er dessuten et sted der familier kommer for å mate ender, gjess og svaner, både sommer og vinter. Det vil være meget beklagelig hvis denne fuglebiotopen skulle innskrenkes og bli så liten at den må anses som tapt.

Solvikbukta har også et av Bærumskystens få gjenværende strender med ålegras, noe som sjøørreten er avhengig av, og ikke minst har stor betydning for plante- og dyrelivet i hele skjærgården. Ålegras blir også kallet for ”regnskoger under vann”. Sjøørretens muligheter for å opprettholde seg langs Bærumskysten vil dermed innskrenkes.

Kyststien går i gjennom området og vi mener at en utbygging vil redusere folks muligheter for en mest mulig variert naturopplevelse.

Det er nettopp gjennom denne type utbygginger at både norsk og Bærums natur forsvinner, bit for bit med alvorlige følger for artsmangfoldet.

Så vidt vi kan forstå vil en utvidelse kun gi plass til en brygge med ca. 100 båtplasser.

Prisen i tapte naturverdier blir her altfor høy.

For Naturvernforbundet i Bærum

Finn Hebbe Johnsrud

Styremedlem

Oppdatert 2009.07.28.