Utvidelse av Hagahogget naturreservat og ny norvaltningsplan for Nesøytjern

Hagahogget er utvidet mot vest, og det er utarbeidet en fyldig forvaltningsplan for Nesøytjern naturreservat

Nesøytjern ligger setralt på Nesøya og omfatter Nesøytjern og skogen rundt. Resevatet er det eneste grønne område av noe størrelse på øya. Dette området inneholder viktige naturtyper som kalksjø, kalkskog, rikmyr, kalklindeskog m.fl. Forvaltningsplanen er meget innholdsrik og beskriver naturforhold, kulturverdier, skjøtsel og friluftsliv.  Se fylkesmannens side om forvaltningsplanen og hent rapporten (meget lesverdig!).

Dette er et meget interessant verneområde, og er verd et besøk. Du kommer lettest dit fra vest via Vestre vei og Tjernveien.

Hagahogget. I desember 2016 ble det opprettet og utvidet flere naturreservat i Marka, bla. ved Kobberhaugen og Merretjern på Krokskogen. Hagahogget naturresevat er utvidet med Furuåsen og Hansemarka, samt stupene mot syd. Les Fylkesmannens tilråding til utvidelsen. Denne utvideslen sikrer et større sammenhengende naturområde som gir grunnlag for et rikere dyreliv, bla. hekkeområder for rovfugl. Hansemarka og Hagahogget er også et interessant mål for friluftsliv «utenfor beferdede stier» og et spennenede og variert område.