Utvidelse av steinbrudd på Steinshøgda – oppstart av regulering og forslag til planprogram – merknader

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) viser til varsel om oppstart av regulering og om høring av planprogram for utvidelse av pukkverket på Steinshøgda. Utvidelsen gjelder et areal som i dag er et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), og som ligger innenfor markagrensen. Dersom utvidelsen realiseres, mener vi at Marka bør utvides med et areal tilsvarende det som går tapt, fortrinnsvis i den delen av Bærumsmarka som grenser til Lommedalen. Les vår uttalelse her.