Vannlinjeberegninger Wøyen – Køla bru

Prosjektleder May Bente Hiim Sindre

Statens Vegvesen E16 Sandvika – Skaret

firmapost-ost@vegvesen.no                                                                      Bekkestua 18. september 2014

Vannlinjeberegninger Wøyen – Køla bru

NVE har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet rapporten Vannlinjeberegning for Sandvikselva, Bærum kommune i Akershus, nr. 15/2014.

På side 38 i rapporten står det: 

«Resultatene i rapporten gjelder for dagens geometri i og langs vassdraget. Resultatene bør revideres ved fremtidige inngrep som påvirker flomvannstanden. Det grunn til å tro at planlagte endringer ved bygging av ny trasé for E16 vil ha betydning på flomforholdene på deler av modellert strekning.»

Vi ser gjerne at Statens Vegvesen (SVV) gir NVE i oppdrag å beregne vannlinjene for to scenarier:

  1. Det ene for forholdene før dagens E16 ble bygget med fyllinger og bru over Sandvikselva. Som nevnt på møtet med SVV 20. august gikk Lomma ved flom over elvebredden rett nord for dagens rundkjøring til Lommedalen, noe daværende prosjekteringsleder Jan Birger Lund ikke var klar over.
  2. Det andre for forholdene slik det blir med den planlagte løsningen med fyllinger, bru og rundkjøringen til Wøyen. 

NIVA har i sin rapport Sandviksvassdraget – Kartlegging og tiltak, Rapport LNR 5544-2008, forslått å vurdere senking av flomslettens nivå. Som delprosjekt bør NVE beregne vannlinjer for dette eventuelle tiltaket.

Når dette er gjort har SVV skaffet grunnlaget for å konsekvensvurdere flomforholdene på Wøyen med den planlagte kryssingen av E16 mot alternativet å legge vei og rundkjøringer på søyler over hele strekningen. 

Vennlig hilsen

Morten Heldal Haugerud, Per Håkon Nervold, Erik Arnkværn og Bo Wingård

Kopi: NVE v/Thomas Væringstad

Bærum kommune v/kommunaldirektør for samfunn Arthur Wøhni og varaordfører og leder av Planutvalget Ole Kristian Johansen

Oppdatert 2014.09.30.