Våre arbeidsområder

Naturens ytelser med ren luft, rent vann, flora, fauna, nedbryting av avfallsstoffer og naturopplevelser er del av livsgrunnlaget vårt. Vi arbeider for å bevare disse livsviktige verdiene.

sverdliljer ved HorsletjernMorten Bergan

Sverdliljer ved Horsletjern

Naturvernforbundet i Bærum jobber for å bevare kommunens grønne preg og naturmangfold, siden de lokale utfordringene knyttet til dette er store. Den største trusselen mot naturmangfoldet er nedbygging og endret arealbruk.

Et viktig mål for oss er at Bærum må bli en arealnøytral kommune. Dette innebærer null netto utbygging av natur og dyrket mark, noe som kan oppnås blant annet gjennom økt gjenbruk og fortetting av arealer som allerede er utsatt for menneskelige inngrep. Det må også føres et arealregnskap og innføres en arealavgift for å redusere presset på natur.

Bærums biologiske mangfold

Bærum har et av Norges rikeste biologiske mangfold. Mange sjeldne og truete naturtyper og arter finnes her. Det forplikter oss til å ta vare på denne «arven». Vi ønsker å bevare det som er igjen av urørt natur i Bærum. Vi ønsker også å bidra til å restaurere ødelagt natur og naturmangfold, for eksempel rundt Tjernsmyrtjernet.

Grønne lunger i boligsonene

Bit-for-bit er grønne lunger nedbygd og er fortsatt utsatt. De har stor betydning for folkehelsen, spesielt for barn, unge og eldre. NiB jobber for å bevare og styrke grønnstrukturen, og arbeider for at kommunen skal utarbeide en forpliktende grønnstrukturplan. I 2008 utga vi boken «Snarveier til trivsel – 150 grønne lunger i Bærum». Denne skal vi oppdatere.

Dyrket mark og kulturlandskap

Ca. 2/3 av Bærums dyrkede mark er nedbygd. Fremdeles blir dyrket mark brukt til andre formål. Vi mener kommunen må ha 0-toleranse for nedbygging av Bærums gjenværende matjord! Vi arbeider også for å beholde et intakt kulturlandskap på Tanumplatået.

Bærums kystsone

Kystsonen har et særlig rikt biologisk mangfold, og er under sterk press både på land og under vannflaten. Vi ønsker at kommunen skal få på plass en kommunedelplan for bruk og vern i kystsonen.

Marka i Bærum

Markas nærområder brukes mest, men disse er utsatt for tiltak av ulike slag som kan gå utover naturverdier og -opplevelser. Tross Markaloven trenger Marka «vaktbikkjer» som oss. Vi arbeider sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus for at Marka i Bærum skal forvaltes på en måte som ivaretar naturmangfoldet

Bærums vassdrag

Elvene trenger brede kantsoner for flora og fauna. Dessuten må elvene ha flomsoner. Lukkede bekker må åpnes der dette er mulig. Vi støtter arbeidet til Bærum Elveforum for å sikre vassdragene i Bærum.