Varsel om oppstart av endring av detaljreguleringsplan for nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås. Bærum kommune. PlanID 2018007

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) viser til brev fra Bærum natur- og friluftsråd (BNF) av 19. april 2021 om denne saken, der de særlig tar opp bruk av steinmasser fra vannrenseanlegget. Vi er svært bekymret over de utfordringene Bærum står overfor når det gjelder lagring og bruk av steinmasser fra mange store infrastrukturprosjekter, og vi har tatt dette opp i flere sammenhenger. Les våre kommentarer her.