Vedr. Varsel om oppstart av detaljregulering med høring av planprogram for vendespor Asker

Hvalstad 10.05.2018

Vi viser til tilsendt varsel om planprogrammet og oppstart av planarbeidet, og vår befaring i området.

Generelt vil vi si at styrking av togtilbudet på Spikkestadbanen er svær velkomment og denne banen vil bli sentral for å løse transportutfordringene i «Nye Asker».  
Samtidig vil vi påpeke at naturområder rundt Asker sentrum er under stadig press og det lille som er igjen mener vi må tas godt vare på. Askerelva med forekomst av elvemusling er sterkt truet av en pågående utbygging i Semsveien, kommende utbygging ved Føyka hvor bla. løpet skal flyttes. Vi er bekymret for tilslamming og ødeleggelse av gyteområder, spesielt for ørreten. I tillegg vil reduksjon av grøntbeltet og påvirkning av større aktivitet tett ved elva medføre fare for uønsket tilrenning og reduksjon av elvas kvalitet som biotop.

Press på naturen
Det er også igangsatt reguleringsarbeid for Askerlia i Huldreveien og Kjonebråten som også vil redusere naturområdet «Hagaløkkveien». På motsatt side er det nylig bygget blokker ved søndre Bondi, og det planlegges videre utbygging sydover. Vi vet også at det er ønske om sykkelvei langs jernbanen til Heggedal, og det er selvsagt behov for et dobbeltspor til Spikkestad (og videre?). Alt i alt er presset på naturområdene ved Asker sentrum og rundt Bondivannet svært store og det må påses at man ikke mister ytterligere grønne områder. Planen må inneholde prosedyrer for hvordan man skal forholde seg til elveløpet og vegetasjonssonen i anleggsperioden.

Alternativer
Vi er litt undrende til hvordan valg av løsning er kommet til. Det ville vært naturlig at de forskjellige konsekvensene man utreder ville være med på å velge ut det riktige alternativet for løsningen. I dette tilfellet er det ikke drøftet noe rundt de 8 andre alternativene. Vi tror de jernbanetekniske og økonomiske hensynene har vært de eneste man har sett på. Ev. andre og mer skånsomme løsninger vil derfor ikke bli behandlet i konsekvensutredningen.

Vi er kjent med at man har behov for krysning fra Spikkestadbanen over mot den nye tunellen til Sandvika, og at dette best kan gjøres ved en tunell-løsning. Det er nærliggende å spørre om vendesporet kan løses som en del av en slik tunell, eller at vendeporet kan legges langs sporene mot (ev. inn i) Lieråstunellen. Dette arealet er allerede «nedbygget». Vi vil også tro at man har tanker om hvordan et dobbeltspor fra Spikkestad skal ende i Asker, og her kan antagelig en tunell være hensiktsmessig. Vi mener man må se på langsiktige løsninger for å redusere presset på den smale korridoren langs Askerelva.

Til den presenterte løsningen
Vi ser av skissene at man faktisk ender opp med tre spor på det kritiske punktet ved Hagaløkkveien. Er dette for å vende lange tog?, for å komme til driftsbasen eller er det første biten av et dobbeltspor? For å lette adkomsten til driftsbasen kunne man latt denne få adkomst fra nord.
Hvis man ser for seg dette som første steg på et dobbeltspor må konsekvensutredning også omfatte vestre side av Bondivann.

Vi har ingen kommenterer til planprogrammet, det ser ut til å dekke de tema som bør utredes.


For Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder