Vedr. varsel om oppstart planarbeid i Ostøybukta på Ostøya – Scheens vei 1-8. PlanID 2016029 i Bærum kommune

                                                                                                                       Bærum 1.2.2017

Til Bærum kommune

Regulering

1304 Sandvika

v. Grethe K. Løvald

arkivsakID 16/38971

Vedr. varsel om oppstart planarbeid i Ostøybukta på Ostøya – Scheens vei 1-8.

PlanID 2016029 i Bærum kommune

Naturvernforbundet i Bærum har ingen egentlige innvendinger mot planene innenfor angitt område. Det synes som om dette området er opparbeidet for lenge siden med en mur ned mot vannet og plen ovenfor/innenfor muren.

Imidlertid, planområdets randsoner har fortsatt elementer av den spesielle floraen typisk for indre Oslofjords kalkberg langs kysten. Disse er spesielt sårbare for nedbygging i strandsonen. Særlig har dette vært ødeleggende på Ostøya der golfbanens plener, nær til dette planområde, har slukt så mye av disse kalktørrengene med et stort botanisk tap.

Vi ber om at, dersom det blir noen form for aktivitet i planområdet så må dets nærområder hensyntas under anleggsperioden og i ettertid forøvrig. Den smale odden på vestsiden av planområdet er et slikt område med helt unik flora. På denne odden må det aldri bli lov å ha anleggsmaskiner eller transport/ferdsel som kan skade floraen på odden. Det er en ørliten rest av kalktørrengflora også rett SV for planområdet. Bevar dette urørt.

Det står også noen fine furuer og en fin skråning på oversiden av planområdet, rett utenfor avmerket område. Vi ber om at anleggsmaskiner og annet ikke ødelegger skråningen med vegetasjon. Dette er viktig for landskapsprofilen.

De tre skjærene i bukta er fredet som sjøfuglereservater (Svartskjæra NR). Dersom det skal mudres i planområdet må det selvsagt ikke dumpes mudder innenfor reservatgrensen. Anleggsperioden må legges til utenfor fredningstiden (15.4.-15.7).


Mvh Morten Bergan

For Bjørg Petra Brekke

Oppdatert 2017.02.05.