Velkommen til årsmøte og åpent møte i 2022

Tidspunkt: Torsdag 17. februar 2022, kl.19.00 Sted: Mailand Videregående skole, U128

Agenda:
kl.19.00 Åpent Møte
Foredrag av Gjermund Andersen
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus mangeårige daglig leder har skrevet en bok «Nytt skogbruk!» Skogen er sentral for karbonlagring og ivaretakelse av biologisk mangfold – og er en viktig kilde til god fysisk og psykisk helse for befolkningen. Hvordan vi forvalter og skjøtter skogen har derfor stor betydning for naturvernet. Debatten om skogvern har vart lenge – og vil vare lenge med dagens bevilgninger. Skogen i det «grønne skiftet» er en drakamp mellom intensivering av skogbruket og mer naturnære måter å binde og lagre karbon. 

kl. 20.00 Årsmøte
1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.     Valg av ordstyrer og referent
3.     Årsmelding 2021 
4.     Regnskap 2021 (legges fram på møtet)
5.     Innkomne uttalelser
6.     Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, revisor og valgkomite

Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

Forslag til uttalelser (sak 5) sendes Lasse Kapstad, Vestaveien3 A, 1476 Rasta eller på e-post: Lasse.Kapstad@outlook.com innen 10.februar.