Veritas ønsker å bygge i naturområder

Det Norske Veritas Eiendom ønsker å endre en gjeldende reguleringsplan for å få bygget boliger i nærheten av sitt kontorkompleks. NiBs merknader til det igangsatte planarbeidet kan du lese her. Brevet er datert 12.04.2007.

Vi har mottatt Deres brev av 13.03.2007 og har følgende kommentarer:

Vi forstår det slik at hovedhensikten med reguleringsendringen er å bygge boliger i området mellom Gamle Høvik Verk skole og Arne Ulstrups vei og i området syd for Arne Ulstrups vei. Begge er i dag naturområder.

Vi har sett på bestemmelsene til reguleringsplan nr. 1978026 samt Bærum kommunes kart på internett og ser at førstnevnte område er regulert til boliger, men samtidig til spesialområde bevaring. Det andre området er regulert til kontor, men ikke tillatt å bebygge. Med gjeldende reguleringsplan mener vi at Veritas-området fremstår med en tilnærmet god balanse mellom næringsbygg, boliger og grøntområder. Områdets biologisk kvaliteter er også relativt godt ivaretatt.

Naturvernforbundet i Bærum har nylig kartlagt de aller fleste av de naturområdene som er igjen i Bærums boligsone. De to nevnte områdene er blant dem vi har kartlagt. Hensikten med kartleggingen er å få synliggjort for både politikerne og befolkningen hvor lite vi egentlig har igjen av naturområder i boligsonen og dermed viktigheten av at disse bevares.

Den planlagte veien mellom Veritasveien og Glassverkveien vil medføre at det stykkevis må etableres en ny turvei langs denne strekningen. Dette vil medføre inngrep i et område som av kommunen er registrert som et biologisk viktig område.

Vi beklager å måtte konkludere med at gjeldende reguleringsplan ikke må endres.