Vern av Tanumplatået – innspill publisert i Budstikka 14. mars 2015

Vern av Tanumplatået

Bortforklaringer. Ole Kristian Udnes, Bærum Høyre, varaordfører og leder av planutvalget priser i et innspill i Budstikka 4. mars Tanumplatåets umistelige verdier. Han prøver samtidig å forsvare hvorfor Høyre, Frp, Krf og Pp i kommunestyret 25. februar tok inn fire avgrensede boligområder i det han betegner som randsonen av området.

Et av de fire, Skui-Kveise, kan man si ligger i randsonen, men det gjør ikke to av de andre.  Det ene, Tanumbråten, ligger like ved Tanum kirke i et automatisk fredet område. Det andre ligger ved det fredede kulturminnet Bjerketun behandlingshjem langt fra randsonen. Et kulturminne bør bevares i sitt opprinnelige miljø, så boliger her vil være svært uheldig. Det tredje (Bakken ved Kattås) ligger nær markagrensen og er preget av småskala jordbruk med tidligere husmannsplasser. Det er like viktig å verne denne siden av Tanumplatåets historie som storgårdsmiljøene.   

Når det gjelder Skui-Kveise, hvor det ble godkjent boliger på 76 dekar, skal mesteparten bygges på dyrket og dyrbar mark. Dette forsvares med at dels vil boligene ikke berøre det åpne jordbrukslandskapet på Tanumplatået og dels ved at jorda ikke er dyrket. Her tilpasses altså plangrensen utbyggernes ønsker. Del av jordene har ligget brakk og man kan jo spørre seg hvorfor. Udnes bruker i hvert fall dette som et argument for at her kan det bygges. Men Skui-Kveise jordene er klassifisert som fulldyrket jord. Her ble det dyrket korn, grønnsaker og er brukbart til beite.  

Udnes nevner ikke at Akershus fylkeskommune har fremmet innsigelse til Skui-Kveise og Tanumbråten og Statens Vegvesen til førstnevnte. Deres innsigelser kan tolkes som en mistillit til kommunestyrets vedtak. 

Når det gjelder Tanumplatåets avgrensning, så henviser vi til Plan for kulturvern i Bærum av 1990. Her lå Skui-Kveise innenfor det området som var definert som Tanumplatået. Det samme fremgår av kulturvernplankartet av 1999. I 2010 vedtok kommunestyret Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer med samme planavgrensning på Tanumplatået. Men så, når Tanumplatået endelig skal få et formelt vern, prøver de fire partiene å endre plangrensen ved Skui-Kveise for å godgjøre utbyggingsinteressene. En liten del av Tanumplatået, ja vel, men dog uhørt og selvmotsigende når vern av et helhetlig landskap av nasjonal verdi var planens formål.

Udnes skriver i sitt innspill at det er samfunnsmessig riktig å åpne for nye boliger også i Vestre Bærum, ikke bare mot Østre Bærum. En av hovedutbyggingsretningene i Bærum omfatter Sandvika, Franzefoss og Vøyenenga, på sikt også Avtjerna. Alle disse ligger i Vestre Bærum, så ut fra det kan boliger på Skui-Kveise absolutt ikke forsvares. Vi minner for øvrig om arealstrategien for Bærum kommune, vedtatt 30.10.13, som sier at kommunen skal styre boligbyggingen mot fortetting i utvalgte områder, bl. a. de nevnte områdene, og at boligbyggingen i resten av kommunen skal være svært restriktiv. Et større boligområde på Skui-Kveise vil bryte med den vedtatte arealstrategien.  

Udnes nevner Kolsås-Dælivann landskapsvernområde. Den tidløse følelsen man opplever der er den samme som man opplever på Tanumplatået. Det var naturvernere som påpekte og synliggjorde de store verneverdiene og det var Miljøverndepartementet som tok initiativet til og fikk Kolsås-Dælivann området lovmessig vernet. Bærum kommune derimot kjempet imot og hadde boligplaner for området.

Kommunedelplanen for Tanumplatået og Hornimarka blir ikke juridisk bindende og kan rulleres. Ny utbygging kan godkjennes ved neste korsvei. Det eneste som kan sikre Tanumplatåets natur- og kulturlandskapsverdier er derfor at det blir vernet som landskapsvernområde. Da vil det bli vernet «til evig tid» som også Udnes ønsker.

Så derfor, Bærums politikere, sett i gang og få det lovmessig vernet slik Tanumplatået fremstår nå!

Finn Otto Kvillum

Styremedlem i Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2015.03.26.