Vernesone et riktig tiltak – publisert i Asker og Bærums Budstikke, 3. mai 2011

I sin leder 12. april 2011 skriver Budstikka at forretningsdrivende og grunneiere langs Isielva fortviler over forslagene i Kommunedelplanen (KDP) for Sandviksvassdraget. Lederen viser til et intervju med grunneierforeningen 11. april. De er bekymret for å miste arealer ved at byggeforbudssonen utvides til 20-30 meter og for at noen eiendommer kan bli tilbakeført til grøntområder. Naturvernforbundet i Bærum (NiB) og Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) mener imidlertid at planen gir uttrykk for gode intensjoner til det beste for både naturmangfold, innbyggere og næringsdrivende i området.

Etter dagens reguleringsbestemmelser er byggegrensen 20 meter fra elva. I tillegg skal arealet mellom byggegrense og tomtegrense behandles parkmessig. 10 meter langs elvekanten skal være naturområde. Ved befaring langs elva i fjor høst kom det tydelig fram at mange næringsdrivende har tatt seg til rette og selv ikke dagens bestemmelser overholdes.

Bærum kommune burde vært mer observant på et langt tidligere tidspunkt ved å påpeke det uheldige i å bygge for tett opp til elvens kantsoner og nedbygge elvens naturlige flomarealer. Dette er flomutsatte områder og med ujevne mellomrom fylles kjellere og lavereliggende lokaler med vann, noe som må påregnes når man bygger på slike steder. Arealer som er brukt til lagerplass oversvømmes også og verdier går tapt. Mange steder er arealene asfaltert helt fram til elvebredden så jorda ikke lenger kan ta opp flomvann. Dette forverrer flomforholdene videre nedover langs elven. Under befaringen ble det også påpekt at mye av arealene mellom bygningene og elva var fylt opp av løse materialer og skrot som vil bli ført med vannet og forårsake tilstopninger og skader nedstrøms i tilfelle flom.

Flomproblematikken er viktig. Ved å definere en 20-30 meters kantsone som grøntområde samt å tilbakeføre en del arealer til samme, vil dette i noen grad fungere som fordrøyningsområder for flomvann. Videre foreslås det tiltak som minsker ulempene ved flom: Flomdammer, fjerning av tette flater og gjenetablering av kantvegetasjon. Dette er også til det beste for naturen generelt og laks og sjøørret spesielt.

Sandviksvassdraget med Isielven er et vernet vassdrag. Flom og filtrering av vann gjennom massene langs elven gir levevilkår, næringsstoffer og surhetsgrad som er nødvendig for fiskens levedyktighet. Elvekanter og flomland må nå sikres slik at elven kan bli restituert. Dagens arealhåndtering langs elven har vært medvirkende til at fiskebestanden har gått sterk tilbake. Verken byggevirksomhet, flomvoller eller heving av flomland er forenlig med dette. KDP-en vil nå prioritere elvens naturlige funksjon. Den tid da industri og næring trengte elven som energikilde og vannkilde er forlengst forbi.  NiB og BNF er enige i KDP-ens vektlegging av Sandviksvassdraget som en viktig grøntstruktur i tettbebyggelsen og dets betydning for det biologiske mangfoldet.

Bjørg Petra Brekke                                             Rigmor Arnkværn

Leder Naturvernforbundet i Bærum               Leder Bærum Natur- og Friluftsråd

Oppdatert 2011.05.08.