Vi trenger Fylkesmannen – publisert i Budstikka 7. september 2013

Utbygging av båthavner og kunstige sandstrender i Bærum har fortrengt ålegressenger som er spiskamre og oppvekstområder for blant annet torsk og sjøørret. Bløtbunnsområder har stor verdi for maritimt biologisk mangfold, men disse er flere steder fjernet i forbindelse med etablering av båtplasser. Fylkesmannen har varslet innstramming ved anleggelse av sandstrender og i en aktuell sak har Fylkesmannen varslet klage hvis kommunen står fast ved at eieren får forlenge en 28 meter brygge med 12 meter ut i et bløtbunnsområde i Hundsund. Dette er eksempler som viser at det er Fylkesmannen som må gripe inn når viktige naturverdier står på spill.

I 2007 kom Riksrevisoren med en knusende kritikk av norsk arealpolitikk: Store, sammenhengende naturområder reduseres, bygging i snaufjellet og i skogbeltet mot fjellet har økt betydelig, bygging i strandsonen fortsetter og byggingen langs vassdrag øker. Og vi tilføyer: Aldri har reduksjonen i det biologiske mangfoldet vært større. Og hvem har så stått for denne negative utviklingen? Jo, det er kommunene til tross for at det hevdes at det er de som vet best.   

Fylkesmannens nåværende rolle er det som sikrest forhindrer at verdifull natur, truede naturtyper og matjord blir borte for alltid.  Hans medarbeidere har naturfaglig ekspertise og påser at Stortinget og Regjeringens vedtak, retningslinjer, resolusjoner, m.m. overholdes og etterleves. De sørger også for at internasjonale forpliktelser overholdes, blant annet Bernkonvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres leveområder. Denne ble ratifisert av Stortinget i 1986.

Fra enkelte politiske hold slås det til lyd for at Fylkesmannens rett til å fremme innsigelser i lokale arealplansaker må revideres. Vi ser ikke bort ifra at innsigelsesprosedyren bør gjennomgås for å få en mer rasjonell saksbehandling. Vi vil imidlertid advare mot at Fylkesmannen fratas sin meget viktige rolle som naturverdienes vokter. Det vil være et fatalt feilgrep som kan bety at den negative utviklingen for norsk natur og naturmangfold bare fortsetter.  

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen

leder  

Oppdatert 2013.10.04.