Viktig grøntområde på Slependen sikres

Heldigvis skjer det noen ganger at grøntområder sikres mot nedbygging. Et slikt område ligger ved Jardarkollen på Slependen. Biofokus kokluderte i sin rapport etter undersøkelsen av området at det er en viktig biotop med rike vegetasjonstyper inklusive en dam med amfibier og trolig invertebrater (virvelløse dyr så som insekter og edderkopper). Vår korte uttalelse til reguleringsplanen lød slik:

Bekkestua, 08.09.2009

Høringsuttalelse til reguleringsplan for del av Åsløkkveien 11D og Juterudveien 10

Vi takker for det tilsendte høringsdokumentet med to alternativer til hvordan man skal sikre området som et fremtidig grøntareal.

Vi støtter Rådmannen som anbefaler alternativ A. Dette begrunner vi med at når man først skal bevare et slikt verdifullt grøntområde, så er det viktig at det blir størst mulig.

En betydelig del av området er registrert som viktig biologisk. Vi gir derfor honnør til kommunen som vil regulere denne delen til spesialområde naturvern.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum

Leder

Oppdatert 2009.12.30.