Vil jobbe for tilbakeføring av Dalsbekkenvassdraget

NiNF foretok søndag 29.11 en befaring langs Roåsbekken, en del av vassdraget mellom Nærevann og Gjersjøen

Bakgrunnen for befaringen er Bane Nors anleggelse av nytt bekkeløp i forbindelse med bygging av Follobanen. Det nye bekkeløpet, der blant annet kantsonene er steinsatte og vegetasjonsløse, og bekken mangler naturlige svinger og kulper, har få kvaliteter som minner om et naturlig bekkeløp i økologisk forstand. Naturlige bekkeløp og vassdrag er livsnerver i landskapet og viktige økologiske funksjonsområder for en rekke organismegrupper og arter, men dette ser ut til å være fullstendig satt til side her. 

Vi ser at mer og mer av landskapet vårt bærer preg av intensiv utnyttelse, ensretting, monokulturer, nedbygging og andre menneskelige inngrep. De rike biotopene og oasene med natur i fri utvikling, natur i rett forstand som danner levesteder og grunnlag for et rikt biologisk mangfold, blir sjeldnere og sjeldnere. Dette er en alvorlig trussel mot biologisk mangfold og naturtyper, og en av de sterkeste driverne av naturkrisen i vår del av verden.

Bane Nors anleggelse av nytt bekkeløp for Roåsbekken og måten dette er utformet på, føyer seg inn i rekken av naturskadelige tiltak som bit-for-bit forringer og ødelegger naturlandskapet. Vi kan ikke akseptere at natur omgjøres til kunstige ingeniørverk uten tanke på bevaring av det biologiske mangfoldet og uten respekt for det komplekse økosystemet naturen selv har frembragt gjennom tusenvis av år

I vassdraget mellom Nærevann og Gjersjøen er det foretatt uheldige inngrep også oppstrøms og nedstrøms det befarte området, noe som blant annet har ført til at elvemusling og kjempesoleie har forsvunnet fra sine leveområder der. Elvemusling er oppført som sårbar (VU) på rødlisten og er en ansvarsart for Norge, og kjempesoleie er oppført som sterkt truet (EN).

2021-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur, og NiNF vil i det videre jobbe for at Dalsbekkenvassdraget tilbakeføres til mest mulig naturlig tilstand og økologisk funksjon med tilstedeværelse av naturlig hjemmehørende arter.