Biologisk mangfold

Over hele verden blir dyre- og plantearter utrydda, og også i Finnmark er mange arter trua, men bevisstheten rundt dette er ganske liten. 

spor i snø

Naturvernforbundet vil arbeide for mer forsking og opplysning omkring trua dyre- og plantearter, og for at hensynet til disse skal bli vurdert i all arealplanlegging og før det blir gitt tillatelser til naturinngrep.

Innlegg om biologisk mangfold