Paneldebatt for Altas politikere om kommunens grønne fremtid

Kveldens tre hovedtemaer var kommunens utbredte motorkultur, lokalt arealbruk og naturmangfold. Oppsummering av Lone Bjørkmann, for Naturvernforbundets lokallag Stilla-laget.

Torsdag 15. juni ble det avholdt politisk debatt i Alta om natur, klima og miljø. De fremmøtte fikk lære om hvert partis største fokus når det gjelder kommunens grønne fremtid, og høre på spennende innlegg fra kommunens klimarådgiver og kommunens folkehelsekoordinator, samt et innlegg om fjellreven fra Naturvernforbundets Kjell Derås. Kveldens tre hovedtemaer var kommunens utbredte motorkultur, lokalt arealbruk og naturmangfold. Alle partiene møtte til debatt, bortsett fra Senterpartiet.

Partiene fikk presentere sine lokalvalgs-program hva gjaldt natur, klima og miljø, og debatterte temaer som landstrøm til Equinors anlegg på Melkøya, «friferdselsområder» for snøscootere, og avlastningsvei like utenfor Alta sentrum. Forbedring av kollektivtransport, sentralisering og tilflytting ble også viktige temaer, i tillegg til kommunens muligheter for å handle både bærekraftig og sosialt i forhold til egne anbud.

Folkehelsekoordinatoren Gjermund Pleym Wik startet kveldens opplegg med hard statistikk i det første av tre innlegg. Han hevdet at det var en større andel motoriserte kjøretøy i Alta enn innbyggere, og at dette var bemerkelsesverdig spesielt sett i sammenheng av at flere barn og eldre ikke eier kjøretøy. Folkehelsekoordinatoren fremhevet også at det var flere tusen kilometer mer med scooterløyper enn veier i Finnmark, og at det ikke er nødvendig å utvide løypenettet videre. Det var heller viktig å legge til rette for gående, syklende og mer fortetting i byen, hevdet han.

Kommunens klimarådgiver Atle Skjørestad snakket i det andre innlegget om kommunens arealbruk og inngrep i naturen, og fremhevet at disse må være velargumenterte og bærekraftige. Det siste innlegget ble framført av Naturvernforbundets Kjell Derås, som snakket om fjellreven og viktigheten av forvaltning av naturen. Her ble det også nevnt at naturlige og viktige rovdyr som ulv, jerv, gaupe og bjørn vil forhindre overpopulasjon av andre arter uten menneskelige naturinngrep, og sørge for balanse i naturen.

Folkehelsekoordinatoren Gjermund Pleym Wik, Alta kommune. Foto: Lone Bjørkmann
klimarådgiver Atle Skjørestad , Alta kommune:
Foto: Lone Bjørkmann

Uenige om landstrøm til Melkøya

Venstres representant påsto at Equinors anlegg på Melkøya ikke skal elektrifiseres med landstrøm, men at Equinor bør stå ansvarlig for å produsere elektrisitet til eget bruk og også drive karbonfangst og -lagring (på engelsk CSS) i mye større grad. Her var Høyres representant uenig, og hevdet at det blir produsert for lite strøm i Finnmark, noe som representanten mente måtte føre til videre utbygging av strømlinjene. Høyres representant mente også at strømproduksjonen i Finnmark bidrar til å lette strømkrisen i Europa, og derfor må ekspanderes. På sin side hevdet MDG at utslipp av karbon vil reduseres ved å forhindre nedbygging av natur, gjennom restriktiv arealbruk og for eksempel ved at myrene i kommunen ikke blir tømt.

Flest politikere imot friferdselsområde for scooterkjøring

FrP snakket varmt om å innføre et «friferdselsområde» for scooterkjøring i kommunen, som de mente vil hindre ungdommen i å sette seg i hver sin bil og kjøre til friferdselsområdene som eksisterer i Sverige i dag. Dette mente representanten ville hindre utslipp av CO2. Dette var Rødt, MDG og SV sterkt imot, som mente at scooterkjøringen ødelegger for naturen, dyrene og menneskene som ferdes i områdene. Rødt mente kommunen måtte få sterkere føringer fra planavdelingen, som representanten hevdet at ikke var pålagt å legge til rette for motorisert ferdsel i utmark.

Representanten fra Rødt hevdet at avdelingen derimot er pålagt å følge klimaloven (Lov om klimamål) og klimaavtalen (Parisavtalen), og at kommunen stiller sterkt om det gjøres. MDGs representant hevdet også at det var besynderlig at Arbeiderpartiet ønsket utvikling av motorisert ferdsel i friluftsområdee, ettersom det ikke er i tråd med deres politikk, og satte dette i sammenheng med at hun hevdet at Arbeiderpartiets øverste representant i kommunen også eier og driver fylkets mestselgende bedrift for snøscootere og ATV.

Avlastningsvei ikke lengere aktuelt, men kollektivtransport må opp

Når det gjaldt avlastningsvei like utenfor sentrum, var det bred enighet mellom partiene at saken skulle skrinlegges. SV mente at man heller må tenke gang- og sykkelvei hver gang man bygger vei, for å legge til rette for gående og syklende i Alta. Rødt og Venstre ønsket gratis buss i kommunen, og SV stemte for gratis buss for barn og ungdom, for å lære de unge å bruke buss. FrP og Høyre mente at bussene måtte gå lengere inn i nabolagene og lengere ut i distriktene, og MDG la til at bussene gjerne kunne være mindre av størrelse og drives av el-kraft. Rødt nevnte også at å få Nordlandsbanen utbygget til landets nordligste fylke også ville være et godt klimatiltak.

Ansvar for pukkellaks og fiskeoppdrett

Videre gikk debatten rundt uttak av pukkellaks, høsting av naturen kontra naturmangfoldloven (lov om forvaltning av naturens mangfold), søppelsortering i offentlige bygg, produksjon av mat lokalt, og fiskeoppdrett. I forhold til lakseoppdrett skulle SV jobbe for at oppdrettsvirksomhetene måtte stå til ansvar for å betale både eiendomsskatt (for å benytte fjordene) og utbytteskatt på resultatene. De ønsket heller ikke utslipp av biomasser i fjorden.

Høyre på sin side sa at økonomisk bærekraft må ansees som en like viktig del av bærekraft som sosial og miljømessig bærekraft. MDG var ikke for vekst på tross av natur, men mente at kommunen burde ha et arealregnskap hvor naturens vern stod sterkere, og la til at sirkulær økonomi vil forhindre bruk og kast i kommunen. SV påstod at det var naturlig å utvikle søppelsortering i alle offentlige bygg i kommunen, og ønsket kolonihager til egenproduksjon av mat for kommunens innbyggere.

Politikerne mottok også spørsmål fra de fremmøtte i salen, som fikk svar på sine spørsmål om både kollektivtrafikk, gang- og sykkelstier og menneskeskapte klimaendringer. Paneldebatten ble arrangert i samarbeid mellom Naturvernforbundets lokallag Stilla-laget, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Finnmark Natur og Ungdom og Fremtiden i Våre Hender Alta, og gikk av stabelen ved UiT Norges Arktiske Universitet, campus Alta. Alle partiene mottok en rapport av Naturvernforbundet som takk for deltakelsen, om Naturbaserte levedyktige lokalsamfunn.


Lone Bjørkmann, for Naturvernforbundets lokallag Stilla-laget

Fra salen under innlegg fra Kjell Derås, Naturvernforbundet Stilla-laget . Foto: Leif Wasskog

Bilde øverst: Alta-politikere som deltok i paneldebatten:

Morten Simensen Haldorsen, fjerdekandidat for Alta Arbeiderparti
Tonje Martine Nerdal, tredjekandidat Alta Frp
Alex Bjørkmann, ordførerkandidat Alta Høyre
Knut Klevstad, Krf
Anne Stokke, nestleder for kontrollutvalget MDG og vare i Fylkestinget
Bjørn Harald Hansen, Rødt
Tore Grøtte, førstekandidat SV Alta
Tommy Hæggernæs, Venstre

Foto: Line Bjørkmann

Informasjon/annonsering om arrangementet og mediadekning