Samferdsel

Naturvernforbundet jobber for at veier bygges slik at skadene på naturen blir minst mulig

Porsveg

Finnmark har tidligere hatt et svakt utbygd vegnett, og fortsatt er det mange lokalsamfunn som har behov for nybygging eller utbedring av vegnettet. Naturvernforbundet har forståelse for dette, men vil påpeke at veier må bygges slik at skadene på naturen blir minst mulig.

Vi arbeider for å styrke det kollektive tilbudet både i byer og tettsteder, etter veiene og på sjøen, og for at myndighetene gjennom prispolitikken skal arbeide for at kollektive tilbud blir et attraktivt alternativ til privatbilisme.

Johtalus Finnmárkkus

Finnmárkkus lea ovdal leamaš uhcán geainnut, ja ain leat olu báikegottit mat dárbbašit ođđa geainnuid dahje ođasmahttit geainnuid. Luonddugáhttenlihttu ádde dán, muhto áigu čujuhit ahte geainnuid ferte hukset nu ahte luonddu billisteamit šaddet nu unnit go vejolaš. Mii bargat nannet álbmotjohtalusa sihke gávpogiin ja čoahkkebáikkiin, geainnuid ja meara alde, ja ahte eiseválddit haddepolitihka vuođul ráhkadit kollektiivajohtalusa eanet geasuheaddjin go priváhta biilajohtalusa.