Sieiddeduottar – fortsatt allsidig bruk eller et område for vindindustri?

Fortum Nordkraft Vind DA i Narvik har tatt initiativ overfor Porsanger kommune for å få regulert området ved Skarvberget/Sieidi med sikte på etablering av vindkraftanlegg. Vil det ende med at et område i allsidig bruk gjennom generasjoner blir omregulert til et industriområde?

Stuevannene

Bakgrunn


Et såkalt planinitiativ for å oppnå «områderegulering Skarvberget vindkraftverk» har vært sendt fra til Porsanger kommune fra Fortum Nordkraft Vind DA i Narvik. Det framgår av dokumentet at formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av vindkraftanlegg på Porsangerhalvøya. Det arbeides også med et vindkraftprosjekt i Nordkapp kommune. Høyspentlinjer må oppgraderes til 132 kV for å kunne ta imot vindkraften.

Om reindrift i ovennevnte dokument: «Anleggsarbeid, menneskelig aktivitet og veier påvirker reinens adferd og reindriftens driftsmønster. Anlegget vil i sin helhet berøre Skuohtanjarga siida i reinbeitedistrikt 16 som benytter området. Hele området er registrert som sommer-, og høstbeite. Langs kysten er det registrert vårbeite, og i sør er det registrert oppsamlingsområde. Det er også registrert trekke- og flytteleie innenfor plangrense for atkomstvei.»

Om friluftsliv og ferdsel: «Iht. Naturbase er området registrert som «Registrert friluftsområde» og området nord for Skarvbergtunellen er registrert som «Viktige friluftsområde». Det er også registrert tur- og friluftsrute mot kommunegrensen i vest.»

Om landskap: «Vindkraftverk i denne størrelsen og med eksponert plassering på fjellet, vil utgjøre et nytt element i landskapet, samt påvirke opplevelsen og forståelsen av landskapet. I tillegg til vindturbinene vil vegskjæringer og -fyllinger, samt eventuelle massetak kunne gi konsekvenser for landskapet.»

Oppstartsmøte med Porsanger kommune 12.01.2023 – fra referatet:
«Planinitiativet må først legges frem for politisk behandling for å få avklart om det er politisk vilje for vindkraft i Porsanger kommune. (…) Dersom det fattes positivt vedtak, vil kommunen varsle oppstart av planinitiativet.»

Saken behandles i Porsanger kommunestyre den 22.02.2024

Allsidig bruk

Naturvernforbundet i Finnmark vil framheve den allsidige bruken av området som ønskes regulert med sikte på etablering av vindkraftanlegg på Porsangerhalvøya. Det dreier seg om et område som er svært viktig for både reindrift og for fritidsaktiviteter og rekreasjon, som fiske i fjellvann (også isfiske), turer til fots, med sykkel, hundespann eller med sneskuter.

Perfekte forhold for skigåere
Reinen hviler i Smørfjord før den drar til Stuevannene/Stohpojávrrit
På vei mot Stuevannene/Fáhccajávrrit
Skuterløyper
Aslak Anders Sara bygde en gjeterhytte i området, antatt oppført på 1970- tallet.

Kulturminner

Fortidas allsidige bruk vises også i kulturminner, både fysiske og immaterielle, som i fortellinger og stedsnavn. Vi har fått opplyst fra folk som kjenner Sieiddeduottar fra barnsben av at det er mange gamle bygninger og tufter der, hellige steder ved Hálddavárri og Sieidi og tjsudesagn (veiviser-sagn) i Sieidi.

Fra nyere tid ser man bålplasser og fiskeplasser. Stedsnavnet Ándaras Máhte jávri viser til en mann som fisket der. Sieiddemohkki er navnet på en rekke kløfter og hindringer som gjør at det blir en bue vest for toppen av Sieidi, innenfor den er lett å holde reinen på. Disse kulturminnene viser at det ikke dreier seg om et så tomt område som man kan få inntrykk av ved lese planinitiativet fra Fortum Nordkraft Vind DA .

Oversikt over noen kulturminner man kjenner til:

Sieiddeduottar kulturminner og bygninger. Kartutsnitt: Norgeskart. Informasjon og symboler i rødt: Steinar Nilsen
Gamle gammetufter ved_Fáhccaluoppal_
På høyde med gress i bakgrunnen. Gamle gammetufter ved Fáhccaluoppal

Hva videre etter kommunestyremøtet?


Fra saksframlegg Porsanger kommune, kommunedirektørens innstilling, som skal behandles 22.02.2024:

Ifølge Porsanger kommunes saksframlegg som skal behandles den 22.02.2024, innstiller kommunedirektøren på at «Porsanger kommune godkjenner at videre arbeid med varsel om oppstart av planprosess gjennomføres. Tiltakshaver er Fortum Nordkraft Vind DA».

Det opplyses om samelovens bestemmelse om konsultasjonsplikt: «Dersom Porsanger kommune stiller seg positiv til oppstart for dette planarbeidet skal tiltakshaver utarbeide varsel om oppstart og forslag til planprogram som sendes på høring og offentliggjøres i avisene iFinnmarken og Sagat og på kommunens hjemmeside.» Og videre om mulighet for medvirkning:

«Berørte naboer, myndigheter og andre interessenter vil få mulighet til å medvirke til planens utforming gjennom varsel om oppstart av planarbeidet. Iht. Sameloven S 4-4 fremgår det at kommunen har plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte.

Som regel er det snakk om bygdelag, lokale organisasjoner, samiske foreldrenettverk, samiske språksenter, sameforeninger e.l., forutsatt at de er «berørt» av tiltaket. Det vil ikke være aktuelt å konsultere med enkeltpersoner.»

Det strider mot folk flest sine rettsoppfatninger at saken er kommet så langt som til kommunestyre-behandling før noen av berørte parter er informert, noe som oppleves som høyst kritikkverdig.

Vi vil også minne om naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget – bestemmelsen om erfaringsbasert kunnskap (herunder kunnskap basert på samisk bruk), og også om føre-var-prinsippet i samme lov (§ 9). Den relativt nye internasjonale Naturavtalen må det også tas hensyn til, og ikke minst bestemmelsen om urfolks og lokalsamfunns kunnskap og verdier i denne avtalen (punkt 7 a og b).

Avslutning

Avslutningsvis vil vi nevne NVE sin frist for innsending av melding for ny kraftproduksjon i Finnmark, som er satt til 22. april 2024. NVE opplyser at «Med bakgrunn i regjeringens «kraft- og industriløft for Finnmark», har NVE gjennom høsten 2023 arbeidet med en helhetlig prosess for behandling av nye nettanlegg og ny kraftproduksjon. Vi mottok varsler om 23 nye planer om kraftproduksjon, og har i tillegg 5 prosjekter til behandling fra tidligere.»

Samlet sett dreier det seg med andre ord om stor vilje til å bygge ned naturen i Finnmark, noe som er i tråd med planen for «Kraft- og industriløft for Finnmark«, slik NVE nevner og som representanter for regjeringa presenterte på Melkøya i fjor høst. Planen i sin helhet og initiativ til naturinngrep som fra Fortum Nordkraft Vind DA, aktualiserer behovet for en grundig politisk drøfting av hvilke verdier som skal legges til grunn for bærekraftig utvikling i Finnmark.

Begrunnelsen for å doble kraftproduksjonen i Finnmark gambler på at gassmarkedet vil holde seg eller vokse. Dette er med overveiende sannsynlighet feil. Nye opplysninger om behovet for gass fra Melkøya peker i retning av at gassmarkedet krymper sterkt fra 2030. «Hovedkonklusjonen er at i 2030 vil EUs gassbehov ha falt med 32 prosent.»

Equinor må selv bære kostnadene med elektrifisering av Melkøya, og kraftløftet for Finnmark avlyses.

Rettighetsavklaringer pågår i Finnmark, også Porsanger. Det vil ha betydning for vindindustri-saken som nå skal behandles i Porsanger kommunestyre. Alle større utbygginger i Porsanger bør settes på vent inntil rettighetene er avklart.

21.02.2022
Naturvernforbundet i Finnmark

Leif Wasskog, leder

Kjell M. Derås, organisatorisk nestleder


Bildet øverst: Stuevannene/Fáhccajávrrit. Alle foto: privat.

Det aktuelle området er også beskrevet i et annen innlegg fra Kjell M. Derås:
Melkøya på rek inn Porsangerfjorden? – Finnmark (naturvernforbundet.no)


Saksdokumenter, lastet ned fra Porsanger kommunes nettsider: