26.apr 2024

Bli med på Naturvernhelga 2024 i Jondal!

Hva:
Når: 26.apr, kl. 16:00 – 28.apr, kl. 13:00
Hvor: Jonatunet, Hestahagen 3

Sosial og faglig møteplass for alle medlemmer.

Naturvernhelg, LygraBorgar Emanuelsen Bohlin

Sorry. This form is no longer available.

(Information in English below)

Vi inviterer alle medlemmer i Naturvernforbundet Hordaland med på sosialt og faglig påfyll under vår årlige Naturvernhelg, som i år går av stabelen 26.-28. april på Hardangerakademiet i smellvakre Jondal!

JondalHardangerakademiet

Påmelding

Påmeldingsfrist 10. april – men NB ved stor pågang vil det være «førstemann til mølla»!

Oops! We could not locate your form.

Truls Gulowsen kommer på naturvernhelga 2024Fartein Rudjord

Leder i Norges Naturvernforbund Truls Gulowsen blir også med oss til Jondal. I tillegg møter du styret og administrasjonen i Naturvernforbundet Hordaland, våre faggrupper på oppdrett, naturmangfold og klima/transport, og representanter for de ulike lokallagene.

Programmet vil naturlig nok ha fokus på særlig relevante utfordringer ved Hardangerfjorden i år. I tillegg vil vi drøfte framtidig strategi for Naturvernforbundet. Så her er det muligheter for å medvirke på både operativt og overordna nivå.

Program på Naturvernhelga 2024

Fredag 26. april

16.00-18.00 Innsjekk

18.00 Middag

19.00 Velkommen v/styreleder Tom Skauge. Hilsen fra Truls Gulowsen. Praktiske opplysninger.

19.30 Plastrydding

20.30 Avslutning

Lørdag 27. april

07.30-08.30 Frokost

09.00 Havbruk i Hardangerfjorden

12.00-13.00 Lunsj

13.00 Plastryddeaksjon

15.30 FNs Naturavtale (Montrealavtalen): Oppfølging mot kommunene

17.00 Avslutning

18.00 Middag

Søndag 28. april

07.30-08.30 Frokost

09.00 Strategi

12.00-13.00 Lunsj

13.00 Utsjekk + tur til Folgefonna (frivillig)

Praktisk på Naturvernhelga 2024

Egenandel

Blir du med, betaler du en egenandel på 500 kr. Resten av kostnadene dekkes av Naturvernforbundet Hordaland. Dette inkluderer 3 måltider pr døgn, samt overnatting i flersengsrom.

Egenandelen er kraftig subsidiert, og vil være den samme selv om du bare overnatter en natt eller hopper over enkelte måltider.

Men dersom du kun ønsker å være med på det faglige programmet (m/lunsj), settes egenandelen til 100 kr pr dag. (Dersom dette er aktuelt for deg, bruker du det samme påmeldingsskjemaet, men skriver inn at du kun ønsker å delta på det faglige programmet m/lunsj.)

Overnatting

Overnatting baseres på flersengsrom (2-4 senger pr rom; dei fleste har 3 senger). Dersom du vet hvem du vil dele rom med, eller har spesielle behov, kan du skrive dette inn i «Andre merknader» i påmeldingsskjemaet, så vil vi ta hensyn til dette så langt mulig.

Allergier

Hardangerakademiet tar hensyn til allergier, men har ikke anledning til å tilpasse menyen etter øvrige ønsker eller preferanser.

Reise

Deltakerne er ellers ansvarlig for å ordne reise selv – men ta kontakt med administrasjonen dersom du har plass i bil eller ønsker å sitte på, så vil vi prøve å bistå.


We invite all members of Naturvernforbundet Hordaland to social and academic activities during out annual nature conservation weekend. This year it will be held April 26th-28th, at Hardangerakademiet in beautiful Jondal!

Sign up

Deadline to sign up is April 10th. Note that if there is high demand it’s “first come, first serve”!

Oops! We could not locate your form.

National leader of Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, is coming with us to Jondal. You’ll also meet the board and administration of Naturvernforbundet Hordaland, our subject groups for farming, nature diversity, and climate/transportation, as well as representatives for the local chapters.

The program will, of course, focus on relevant challenges surrounding the Hardangerfjord this year. We will also discuss strategies for Naturvernforbundet going forward. So there’s opportunities here to influence both operative and superior levels of the organisation. (Note: all lectures/discussions will be in Norwegian)

Program for the weekend

Friday April 26th

16:00-18:00 Check in

18:00 Dinner

19:00 Welcome from board chairman Tom Skauge, Truls Gulowsen. Practical information

19:30 Plastic cleaning

20:30 End

Saturday April 27th

07:30-08:30 Breakfast

09:30 Aquaculture in Hardangerfjorden

12:00-13:00 Lunch

13:00 Plastic cleaning

15:30 UN’s Convention on biological diversity (The Montreal deal): Followup towards the municipalities

17:00 End

18:00 Dinner

Sunday April 28th

07:30-08:30 Breakfast

09:00 Strategy

12:00-13:00 Lunch

13:00 Check out + trip to Folgefonna (voluntary)

Practical information

Deductible

If you join, you pay a deductible of 500 NOK. The rest of the cost is covered by Naturvernforbundet Hordaland. This includes three meals per day, and accommodations in a multi-bed room.

The deductible is heavily subsidised, and will be the same if you only sleep over one night or choose to skip meals.

If you only want to participate in the academic program (and lunch), the deductible is set at 100 NOK per day. If this is relevant for you, use the same sign up sheet, but write in that you only wish to participate in the academic program and lunch.

Accommodations

Accommodations are based on multi-bed rooms (2-4 beds per room, most rooms have 3 beds). If you know who you want to share a room with, you can write this in the field “Andre kommentarer” in the sign up sheet, and we will take this into account as much as possible.

Allergies

Hardangerakademiet accommodates allergies, but does not have the ability to change the menu for other wishes or preferences.

Travel

Participants are responsible for arranging their own travel – but contact administration if you have room in a car or want to ride with someone, and we will try to assist.