Innhold og omfang

Skogsbilveier blir brukt som dumpeplasser for masser og illegalt avfall.

Entreprenører som tar oppdrag med å kjøre avfall fra rivnings- og byggeprosjekter, er lovpålagt å levere dette i egnede mottak. I Bergen tromler noen aktører rivningsavfall og plast, gummi, elektriske kabler, asfalt, sement, glasert teglstein, betong, store mengder gjødsel m.m. sammen med jord, stein og grus. 

Dette blir så brukt i oppdrag med å anlegge skogsveier, der Staten finansierer 60%. Dette betyr statlig finansiert forurensning, ødelagt terreng, drenerte myrområder, potensiell avrenning til drikkevannskilder og raserte kulturminner.

Veiene, som skal være anlagt for å hente ut skog, er oppsiktsvekkende mye større enn nødvendig. Vi mener forklaringen er at veiene fungerer som dumpeplasser for masser og illegalt avfall. Utenfor veitraséene er det også fylt ut hele åssider og beitemarker med forurenset masse. Det er stor utbredelse av svartelistede arter som nå dekker svære områder.

Kyrkjevegen over Fanafjellet er ødelagt på to punkter, av et veistykke som ble bygget etter søknadsavslag fra Landbruksetaten. Søknaden hadde da vært på høring hos bl.a. Bymiljøetaten, Byantikvaren og Fylkeskonservatoren. Kyrkjevegen har usikker datering, men er sannsynligvis middelaldersk. En sikker datering som før-reformatorisk ville gitt automatisk fredning.

Ødeleggelsene har foreløpig ikke fått noen konsekvenser i form av påbud om retting/sanksjoner fra noen instanser, heller ikke fra Landbruksetaten som har ansvaret for godkjenning av skogsbilveier. Tvert imot; Det ble søkt om legalisering av fyllingen, som også har ødelagt et regionalt viktig våtmarksområde. Landbruksetaten har godkjent.

Også Den Trondhjemske Postvei i Hordvik er ødelagt på to punkter av veifyllinger.

Den Trondhjemske postvei i Hordvik ødelagt med veifyllinger
Den Trondhjemske Postvei i Hordvik.

Vi har fått tips om at det ikke blir skrevet påkrevd dokumentasjon (kjøresedler) på hvor massene kommer fra, hva de inneholder, eller navn på sjåfør. I de tilfellene kjøresedler er å oppdrive, kan adressen som oppgis for eksempel være et ferdig etablert boligfelt uten antydning til gravearbeider. I Smogakampvegen i Hausdalen ble det dumpet betong, og deretter levert søknad om bruk av betong fra et spesifikt rivningsprosjekt på Fjøsanger. I realiteten ble Fjøsanger-betongen fraktet med skip til Nederland.   

Ulovlig etablerte stein- og asfaltknuseverk finnes rundt på skogsveiene. Det er ofte utenlandsk arbeidskraft som benyttes, og det er sterk mistanke om svart arbeid, sosial dumping og skattesvindel. 

På to av de lokalitetene vi har dokumentert, Fanafjellet og Hylkje, anslår vi at tilkjørte masser utgjør 40 000-50 000 lastebillass på til sammen 620 000 kubikkmeter. Veianleggene på disse to stedene utgjør til sammen ca. tre mils lengde.
40-50.000 lastebillass
Det er vanskelig å anslå den totale lengden på alle veiprosjektene til sammen, men det blir minst 6 mil med massedumping. Overdimensjonert bredde og høyde på fyllingene kommer i tillegg. Dette er et forsiktig anslag fra minst ti år med dumping på et utall ulike steder i Bergen og omegn.
6 mil med massedumping

Artikler