Mønsteret gjentar seg på Hylkje

Nye skogsveier med forurensede masser, kamuflert jord og svartelistede arter.

Mai 2019 fikk vi tips om nye skogsveier på Hylkje, som er anlagt av de samme aktørene. Vi var på befaring og så det vanlige mønsteret: Hele åssider fylt opp av forurensede masser, kamuflert med jord og svartelistede arter. Vi leverte anmeldelser på Hylkje og to andre steder. 

I tillegg til veianleggene er det en mengde grunneiere som mottar masser (i praksis avfallsdeponier), av ulike grunner. Jorden kan være “vassjuk”, eller det kan være behov for å “bedre dyrkingsarealet”. Noen har inngått avtaler med entreprenørene/grunneierlaget uten å vite hva det ville resultere i. Vi vet at grunneiere mottar tippavgift per lass de mottar. 

Når lovbruddene har skjedd, ligger ansvaret hos flere etater; Plan- og bygg, Landbruksetaten, Miljørettet helsevern og Bymiljøetaten, for å nevne noen. Koordinering av ansvar og kommunikasjon mellom etatene er nesten fraværende, og sakene har hele tiden vært preget av at planleggingsselskapet og utbyggerne har utnyttet dette. 

Status oktober-22

Anmeldelsene ble henlagt av Statsadvokaten, også med begrunnelse i Straffeprosessloven § 71 c. Vi klaget sakene inn for Riksadvokaten, som ba om uttalelse fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet anbefalte etterforskning, og Riksadvokaten iverksatte innhenting av dokumentasjon. 

Politidistrikt Vest brukte deretter et år på å forsøke å hente ut nødvendige dokumenter fra Landbruksetaten i Bergen kommune. 

Politiet satte som forutsetning for henleggelse av vår anmeldelse, at kommunen er egnet til å ta hånd om skogsbilveisakene. Siden da har det gått tre år, og Landbruksetaten fortsetter å godkjenne veiprosjekter for ferdigstillelse, og utbetale statlig tilskudd. Selv om etaten har god oversikt på hvilke lovbrudd som blir begått, og hvem som utfører dem.

I tillegg opplever vi at Statsforvalteren avd. landbruk, også godkjenner ulovlige massedeponier forkledd som skogsbilveier. 

I februar -22 omgjorde Riksadvokaten henleggelsen og beordret etterforskning på to av våre anmeldte saker. De er fremdeles under etterforskning, og det er tatt ut siktelser. 

Artikler