Naturperlen Tryglavik trues av utbygging

Biogassanlegg i Tryglavik vil føre til at et svært verdifullt natur- og friluftsområde blir borte for alltid.

Personer på stranden Tryglavik i Hardanger. Foto: Mari Ulvund

18. januar kunne vi lese i Bergens Tidene om Tryglavik. Leder i Naturvernforbundet Kvam, Klaus Rasmussen var ute for å vise frem naturperlen hvor det nå planlegges industriområde og biogassanlegg.

Et biogassanlegg med dypvannskai og vei til Tryglavik vil føre til at et svært verdifullt natur- og friluftsområde blir borte for alltid. Tryglavik og Jonaneset er en naturlig del av Gullbergnotten naturreservat og er av nasjonal verdi. Naturverdiene i fjorden og strandområdet er ikke er faglig vektlagt i prosessen for den gamle kommuneplanen for Jondal kommune i 2012 og heller ikke vurdert i den nye kommuneplanen som er under gjennomføring. Området bør vurderes i den nye kommuneplanen før en går videre med en reguleringsplan.


Biogassprosjektet er kronargumentet for å sprenge vekk Tryglavik. Når Ullensvang kommune åpner planprosessen før forprosjektet er avsluttet og konkludert, svekker det tilliten til kommunen og den demokratiske planprosessen.

Naturvernforbundet kan ikke se at det er gjort grundige naturregistreringer og vurderinger i forarbeidet til dette reguleringsarbeidet, verken i arealdelen til kommuneplanen for Jondal av 2012 eller i grunnlagsdokumentet for detaljreguleringsplan for Tryglavik, slik loven krever.

Grunnlaget for valget av Tryglavik er for svakt og bør forankres i flere faktorer enn logistikk. Dersom kommunen vil industrialisere et urørt område i strandsonen må de vise til reelle alternativer og grundige utregninger. Logistikk er bare en del av bedrifts- og samfunnsanalysen for et slikt prosjekt.

Saken har et stort demokratisk underskudd og er ikke gjennomført i tråd med vanlig saksgang. Kommunen må avslutte og konkludere i forprosjektet før en åpner planprosessen.