Politianmeldelse

I 2018 påpekte vi brudd på en mengde lover og forskrifter for aktiviteten i Fanafjellet.

November 2018: Politianmeldelse

I slutten av november 2018 leverte Hordnesskogens Venner og Naturvernforbundet Hordaland en felles politianmeldelse av aktiviteten på Fanafjellet. Vi påpekte der brudd på følgende lover og forskrifter:

  • Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
  • Lov om kulturminner, kap 2 Automatisk fredete kulturminner
  • Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven), §4 og kap 3
  • Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716 Klima- og miljødepartementet); Kap. 1-8 og Vedlegg 1- Organismer som det er forbudt å innføre, sette ut og omsette, jf. §5 og §91.
  • Forskrift om bærekraftig jordbruk, §5
  • Plan- og bygningsloven
  • Naturmangfoldsloven
  • Vannressursloven
  • Forskrift om bygging av landbruksvei
  • Skogbruksloven

Naturvernforbundet Hordaland leverte, i tillegg til politianmeldelsen, også nye bekymringsmeldinger til Miljødirektoratet, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Bergen komm​une.

Anmeldelsen ble henlagt i desember 2019, med følgende begrunnelse:

Politiet anser at det er mest hensiktsmessig at forholdet forfølges administrativt, og henlegger saken etter straffeprosessloven § 71c*.

*) Straffeprosessloven § 71 c: “Påtalemyndigheten kan beslutte at saken henlegges og overføres til forvaltningen når en overtredelse kan medføre administrativ sanksjon, hvis vilkårene for straff eller offentlig påtale ikke er oppfylt, eller hvis det for øvrig er mest hensiktsmessig at forholdet forfølges administrativt.”.

Opplysningsvesenets fond (OVF) har fått tillatelse til å bygge skogsveier i Fanafjellet, men det er blitt brukt forurensende masser i byggingen. Det er dokumentert at massene inneholder asfalt, takstein, plastrør, metall og ledninger. Dimensjonene på veiene er også unødvendig store. Skogsveiene spiser unødig av landskapet, og myrer er fylt igjen. Noen naturområder er fylt igjen med opp til ti meters dybde. Hordnesskogens venner har varslet kommunen flere ganger, og har nå politianmeldt saken. Det slutter Naturvernforbundet Hordaland seg til.

Artikler