Varsel om oppstart av planstrategi 2024–2027, Kvam herad

Kommunen bør innføre et arealregnskap, foreta planvask og utarbeide planer for friluftsliv, natur og miljø.

Kvam herad har varslet oppstart av planstrategi for 2024-2027, og vi gjentar noen av de samme momentene vi spilte inn til Øygarden kommunes planstrategi. Kommunen bør innføre et arealregnskap, foreta planvask og utarbeide planer for friluftsliv, natur og miljø. Naturmangfold bør bli en viktig del av kommunens nye klima- og miljøplan.

Mange kommuner får økonomisk støtte fra Miljødirektoratet til å lage kommunedelplaner for naturmangfold. Vi håper at Kvam herad vil prioritere det.

Kvam må unngå å sette av arealer til vindindustri i natur- og friluftslivsområder. Det hører ikke hjemme i naturen.

Kvam ligger på 301.-plass (av 356 kommuner) i Naturkampen 2023. Her er det potensiale i å drive målrettet arbeid for å ta vare på natur- og friluftslivsverdiene i kommunen!

FNF Hordaland logo

Forum for natur og friluftsliv

FNF Hordaland har skrevet denne uttalelsen, som vi stiller oss bak.

FNF Hordaland er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Hordaland. Formålet er å styrke arbeidet med å ta vare på natur- og friluftslivsinteresser i Hordaland.

Oversikt over aktuelle saker som påvirker natur og miljø finner du i Høringsradaren.