Arbeidsprogram 2011-2012

Natur- og miljøvernet trenger enda mer vind i seilene. Spredning av virksomheten på for mange felter, uten klare bindinger til vår identitet og våre kjerneverdier, bidrar til at vi kan virke utydelige og lite målrettede. Skal vi vinne nye sjeler for naturvernet, må vi rendyrke vårt verdigrunnlag og vår profil, og tydeliggjøre disse gjennom det daglige arbeidet. Vi må både arbeide målrettet med å bygge en verdi- og idémessig plattform og benytte denne i utarbeidelsen av konkrete politiske standpunkt.

Det er de frivillige som er NOA, som avgjør hvilke saker det arbeides med. Det er derfor viktig å rekruttere og organiser flere frivillige, og det er viktig å konsentrere om kjernevirksomheten; bevaring av natur og grønne verdier i vårt arbeidsområde.

Våre saker: Marka – Byen – Fjorden

Balanse mellom en konsentrasjon av virksomheten og en utvidelse av fagområdet.

 • Videreføre det gode arbeidet som er utført i Markasaken, med et særlig fokus på å sikre de siste gammelskogene og eventyrskogene
 • Styrke arbeidet med grønne verdier i byen og i tettstedene i Akershus
 • Gripe fatt i biologiske og opplevelsesmessige verdier på øyene i indre Oslofjord

Styrke økonomien

NOAs økonomi er svak, og er den viktigste årsaken til at vi ikke greier å øke aktivitetsnivået. Kostnadssiden er under nogenlunde kontroll, inntektssiden må styrkes.

Tre aktiviteter:

 • Færre, men større prosjekter
 • Annonser i Grevlingen og på nett
 • Tidligere og større salg av Markakalenderen

Organisering av arbeidet

 • Styrking av samspillet i organisasjonen – støtte til lokallagene
 • Bygge opp en medlemsaktivitet i form av møter, turer og fester
 • Rekruttere flere aktive naturvernere
 • Gjennomføre skolering og bevisstgjøring av de aktive og medlemmene gjennom kurs og foredragsaftener
 • Organisering av arbeidet gjennom konkrete, avgrensete prosjekter, drevet fram av mindre grupper av frivillige

Forberedelser til foreningens 100-årsjubileum i 2014

 • Starte arbeidet med finansiering av jubileet Igangsette tyngre aktiviteter, som for eksempel bokutgivelse, evt. flytting til mer hensiktsmessige lokaler, arrangementer og profilering
 • Styrke og støtte de nedsatte komitéene til gjennomføring av ulike tiltak

#next_pages_container { width: 5px; hight: 5px; position: absolute; top: -100px; left: -100px; z-index: 2147483647 !important; }   #next_pages_container { width: 5px; hight: 5px; position: absolute; top: -100px; left: -100px; z-index: 2147483647 !important; }