Budstikka: Fra monstermaster til jordkabel, men hva med naturen?

Vi må kunne kreve en grundig utredning av konsekvenser for natur, miljø og folkehelse før tunneltraséer gjennom slike
naturområder velges, skriver Naturvernforbundet i Bærum.

Hagabråten friluftsområdeINGER THIBLIN

Energidepartementet har gitt Statnett konsesjon til at det bygges nye kraftkabler på strekningen Hamang–Smestad. Ny kraftkabel skal legges i bakken og følge tilnærmet samme trasé som dagens luftledning.

Naturen langs store deler av traséen ligger uberørt. Naturvernforbundet i Bærum (NiB) støtter at kabelen legges under bakken, men vil bevare naturen over kabelen.

Både Hagabråten og Lysejordet vil bli sterkt berørt av store naturinngrep, støy og tungtrafikk i anleggsperioden. Tilbakeføring til dagens kvaliteter og naturverdier vil være lite sannsynlig.

Det skriver nestleder i NiB, Bente Tovik og medlem Tom Ekeli i dette innlegget.

Les hele innlegget her