Felling av furutrær

på kirketomten ved Kolbotn kirke er det felt store flotte furutrær, i et område kommunen selv har angitt som viktig for naturverdiene

Både naturområdet sør- og nord for kirken er registrert som Lågurtfuruskog. Dette er en naturtype med svært stor verdi og rødlistekategori (VU). I området sør for kirken finnes det i tillegg en forekomst med den rødlistede planten solblom (EN).

Både “Områdeplan for Kolbotn sentrum” (2016) og “Områderegulering
Skiveien/Skrenten” (2018), fremhever viktigheten og verdien av dette naturområdet, og. at det skal bevares og skjøttes til beste for naturverdiene. Naturvernforbundet har spørsmål om dette til kommunen, se vedlagt brev