Fjordgruppa

Vil du engasjere deg for vern av arter og områder i og rundt fjorden? NOA kan nå tilby deg å delta i to arbeidsgrupper: En med fokus på det marine og en med fokus på vern og forvaltning av strandsonen og å ivareta det myke friluftslivet ved og på fjorden.

Fjordgruppa jobber for å kartlegge og utarbeide en fremdriftsplan for et marint verneområde i Oslofjorden, følge opp helhetlig Oslofjordplan, sette fokus på nødvendige tiltak for ivaretakelse av fjorden vår og artene i- og rundt den, og er et samarbeid mellom to seksjoner. 

Landgruppa – Arbeidsgruppe Natur og friluftsliv i kystsonen


Området rundt Oslofjorden utgjør en ‘hot spot’ for biologisk mangfold med en rekke verdifulle naturtyper og mange sjeldne og sårbare arter. Mange viktige lokaliteter er vernet, men fortsatt gjenstår mange områder som bør tas vare på. Det behøves også skjøtsel i mange områder, og både gjengroing og invasjon av fremmede arter er et problem. Oslofjorden har også et enormt press på de strandnære arealene til utbygginger, marinaer, private brygger, mm. Her er ofte kommunene slepphendte med dispensasjoner. Det er alvorlige konflikter mellom det enkle og myke friluftslivet med den stadig økende motoriseringen på sjøen og med privatisering og ferdselhindringer på land. 

For å engasjere deg i prosjektene knyttet til liv og økosystem på landområdene og øyene rundt fjorden ta kontakt med Jørn Bjørndalen: jorn.bjorndalen@gmail.com

Den marine arbeidsgruppen


Jobber hovedsakelig med fjorden under havoverflaten, klima, vannkvalitet, artsmangfold, forurensing, eutrofiering og marint vern. Arbeidsgruppen er nyoppstartet og består av oseanograf og marinbiologer. Vi sendte nylig inn et innspill til miljødirektoratet sin Helhetlige plan for Oslofjorden. Vi jobber nå med å følge opp dette innspillet og skape et samarbeid med andre lokallag som sogner til Oslofjorden. Som et fremtidig mål har arbeidsgruppen et ønske om å fremme et forslag om et marint verneområdet i Oslofjorden, skape engasjement og spre kunnskap.

For å engasjere deg i prosjektene knyttet til liv og økosystem i fjorden ta kontakt med Noa@naturvernforbundet.no