FNs nye naturavtale må også følges opp i Bærum

Sverre Lundemo, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, holder foredrag om «FNs naturavtale – den må også følges opp i Bærum!»

Dragehode blomstrer

Foredrag om FNs naturavtale på Bekkestua bibliotek 7. mars kl 19:30

Sverre Lundemo, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, holder foredrag om «FNs naturavtale – den må også følges opp i Bærum!»

Dag Egil Strømme leder av Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum kommune vil gi en kommentar etter foredraget.

Foredraget holdes på Bekkestua bibliotek i etterkant av vårt årsmøte og er åpent for alle.

Bærum har et av Norges rikeste naturmangfold

Bærum kommune har et rikt naturmangfold med mange sjeldne arter av planter og insekter. Mange av dem er så sjeldne at de finnes få andre steder i landet. Årsaken er kalkrike bergarter, næringsrik jord, godt klima og andre naturlige forhold.

Dette gir oss et spesielt ansvar for å ta vare på disse artene, som utgjør uerstattelige verdier. Forsvinner de, er de borte for alltid. Aksveronika og dragehode med den lille dragehodeglansbillen er gode eksempler. Se bildet av dragehode over. (Foto: Morten Bergan)

Verdens nye naturavtale

I desember i fjor ble verdens land enige om FNs nye naturavtale, en Paris-avtale for naturen. Den skal sikre en snuoperasjon når det gjelder naturtap og sette verden på rett spor gjennom restaurering av natur.

Avtalen inneholder ambisiøse mål om bevaring av naturmangfold og arter. Minst 30 prosent av verdens land- og havområder skal vernes innen 2030. Minst 30 prosent av ødelagt natur skal restaureres. Tapet av arealer med stort biologisk mangfold skal være redusert til null. Etter modell av Paris-avtalen skal alle land jevnlig rapportere om måloppnåelse.

Det er ikke lenge til 2030 – men så har vi også dårlig tid til å redde oss ut av naturkrisa. FNs naturpanel sa i 2019 at én million av klodens arter står i fare for å dø ut. Dette er ikke til skade bare for artene selv, men går ut over alt det naturen skaffer oss: rent vann, ren luft, reduksjon av klimaendringer, pollinering av matplanter osv. osv.

Beslutningene tas i kommunene

Det er i kommunene de fleste beslutningene om arealbruk blir tatt, og det er nedbygging og endret arealbruk som er den viktigste trusselen mot naturmangfoldet.

Naturvernforbundet i Bærum vil være pådriver for at vår kommune følger opp FNs naturavtale.

Heldigvis kan det se ut til at Bærums politikere har begynt å ta dette innover seg. Som vi har sett i Budstikka, har utbyggere nå fått nei til å bygge ned skogholt på Bekkestua og dyrkbar mark på Gjettum gård. Og i utkastet til ny arealdel av kommuneplanen, som nylig har vært på høring, er flere utbyggingsområder foreslått tilbakeført til natur og landbruk.

Les også debattinnlegget i Budstikka