Her er Nesodden-partiene som vil kjempe for naturen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har sendt ut en rekke spørsmål til de ulike partiene i Nesodden kommune. Nå har de fleste partiene gitt sine svar, som vi håper kan hjelpe deg til å ta gode valg for naturen når du skal stemme i kommunevalget til høsten. 

Skog

De siste 70 årene har skogbruket blitt drevet i hovedsak ved bruk av flatehogst. Dette har medført tap av store leveområder for mange arter, og til en fragmentering av levelige områder som på sikt truer overlevelsen til disse artene. 

En forutsetning for et bærekraftig skogbruk er at man kjenner til naturverdiene i skogen, før man gjennomfører tiltak. Denne kunnskapen har vi ikke i dag. I dag kan 9 av 10 verdifulle skogområder hogges ned, uten at det foretas naturregistrering på forhånd. 

Forvaltning av skogarealene er et kommunalt ansvar. Derfor er det viktig å vite hva de ulike partiene i din kommune mener om vern av skogsareal.

Vi stilte spørsmålet: vil ditt parti gå i bresjen for å oppnå tiltak som kan få verneandelen opp på FNs anbefalte vernenivå, nemlig 30 prosent?

Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre svarer JA.

Søknadsplikt for hogst

Stortinget har vedtatt vern av 10 prosent av landets skoger. Vernet skal være representativt for skogen i Norge, og skal skje gjennom vern av statlige skoger og ved frivillig vern av privat skog. 

Frivillig vern har bidratt til vern av en rekke skogområder, og bidratt til et lavt konfliktnivå. Likevel har frivillig vern store svakheter. 

Vi mener at kunnskapsgrunnlaget for vern må styrkes. Som et minimum må all naturskog og skog eldre enn 80 år underlegges nye, biologisk faglige registreringer. Det må innføres søknadsplikt for hogst og andre inngrep i de siste naturskogene og andre verneverdige skogtyper.

Vi stilte spørsmålet: vil ditt parti støtte innføring av søknadsplikt for hogst i kommunen?

Markaloven

Markaloven ble vedtatt i 2009. Den har som formål å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap, og natur- og kulturmiljø med kulturminner. 

Loven gir et generelt bygge- og anleggsforbud for alle tiltak i Marka som strider mot formålet. Skogsområder som omfattes av Markaloven er sikret fra nedbygging av verdifull natur. 

Vi stilte partiene spørsmålet: Vil ditt parti ta initiativ til en kommunal markagrense for skogområdene, med sikte på å innlemme områdene under Markaloven?

Naturrestaurering

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. FN ønsker med dette å gi et løft til arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å bekjempe klimakrisen, styrke matvaresikkerhet, vannforsyning og biodiversitet. I desember i fjor ble det inngått en global naturavtale (Montreal 2022), med mål om at 30 prosent av naturen som i dag er ødelagt skal restaureres innen 2030. Ved starten av 2023 var 17,6 prosent av landarealene og 4,5 prosent av havarealene i Norge vernet (SSB). 

Vi stilte spørsmålet: Hva vil ditt parti gjøre for å sikre at kommunen bidrar til å nå naturavtalens mål for naturrestaurering innen 2030?

Nesodden Senterparti har ikke svart på dette spørsmålet.

Stem for naturen!

Det er vanskelig å gi en fullstendig oppsummering av hva hvert parti har svart på de ulike spørsmålene. Derfor legger vi ved dokumenter der du kan lese svarene i sin helhet.

Vi håper at du vil ha svarene fra Nesodden-partiene i bakhodet når du nå skal stemme til høsten. Skal vi klare å nå klimamålene og naturavtalens mål må kommunene begynne å føre en politikk som setter naturen først.

Din stemme teller – stem for naturen! 

Det vil komme lignende tekster for andre kommuner i Oslo og Akershus fortløpende.