Høringskommentarer forslag til reguleringsplan for Langenga 30

Hvalstad 19.11.2018

Deres ref.: 16/8390

Det vises til forslag til reguleringsplan på kommunens nettsider.

Dette utbyggingsområdet ligger relativt usentralt, utenfor «Asker sentrum», med ca 2 km til Asker stasjon. Det ligger mellom kollektivaksene Slemmestadveien og Røykenveien/Spikkestadbanen, og det beste tilbudet for pendlere blir vel å gå til bussen i ved Slemmestadveien. Det er positivt at man har tatt initiativ til en bedre bussforbindelse mot Asker, og et mer sentralt busstopp. Likevel må det vurderes om en skole/idrettsanlegg i Langenga er sentralt nok. Vi frykter også at arrangementer og kveldsaktiviteter vil skape mye unødvendig biltrafikk.

Omfanget av utbyggingen

Det er litt uklart hvilket boligtall som angitt i kommuneplanen, men vi forstår at antallet boliger, 220, er redusert i forhold til kommuneplanen. Vi mener det er riktig å begrense antallet boliger, både på grunn av tomtas topografi og totale utnyttelse. Vi har forstått at boligene skal være med på å finansiere idrettsanlegget, og dermed også nærings- og forretningsdelen. Dette er forhold Asker kommune ikke kan la påvirke de samfunnsmessige vurderingene i saken som behov for infrastruktur, skoler, barnehager mm. Vi er bekymret for den store veksten i boligbygging det nå legges opp til i denne delen av Asker.

Naturvernforbundet mener derfor det blir for stor utnyttelse av feltet. Riktignok er antallet boliger redusert, men idrettsanlegget blir stort og det blir i tillegg mye kontor, næring, skole/barnehage og forretning. Denne kombinasjonen av bolig og næring vil kunne gi konflikter i bruk av utearealene samt utfordringer mhp. parkering og trafikk, jf. kommentarer nedenfor.

Naturområdene

Det er bra at man har lagt idrettsanlegget mot vest, dette vil lette tilgangen for en del brukere, men vil øke avstanden fra boligene mot Asker sentrum. Selve idrettsanlegget med tilhørende lokaler, lager og parkering blir stort og vil kreve at betydelige utsprengninger og all eksisterende natur vil bli erstattet med park eller beplantet natur.

Det er vanskelig å se om de registrerte naturområdene skal bevares gjennom byggeperioden eller snarere blir byggeområder for siden å bli tilplantet. Erfaringsmessig vil inngrepene i anleggsperioden strekke seg langt utover byggegrensene og vi frykter at det meste av naturen mot syd vil blir berørt.

Etter at feltet er utbygget tror vi det vil bli stort press på uteområdene, både fra barnehage, ev. skole og alle som bor på feltet. For å hindre parkifisering kunne deler av bolig og idrettsområdet mot syd fått en hensynssone natur slik at man kan ta vare på, eller på sikt reetablere naturlig vegetasjon, samt forhindre ukontrollert hugst.

Det er veldig viktig at naturområdene i nord skånes, disse vil kunne danne en grønn korridor øst-vest, selv om den vil bli ganske «tynn» ved Nedre Bleiker gård. Det er også svært viktige naturverdier i dette området som dermed blir ivaretatt.

Einedammen

Einedammen er en gammel isdam som er en naturtype det er viktig å beskytte. Denne dammen har et rikt fugleliv og er et viktig hekkeområde for en rekke fugleart. For at fuglene skal kunne gjennomføre hekking er det viktig at det er tilgjengelige reirområder og tilstrekkelig ro rundt hekkeplassen. Den foreslåtte bruken av området, friområde/rekreasjonsområde, vil være uforenlig med en god hekkeplass. Det må avsettes større områder til trær i fri utvikling og naturlig vegetasjon, uten noen form for tilrettelegging. Brygga er kun et fremmedelement som skaper forstyrrelser, dammen er antagelig ikke attraktiv for bading. Vi er heller ikke begeistret for gangstien langs sydsiden av dammen. Hvis det er behov for en gangforbindelse her kan den etableres ved naturlig bruk.

Det har med stor sannsynlighet vært salamander i Einedammen, men det er antagelig utsatt karpefisk, og fisk er uforenlig med en salamanderbestand. Hvis fisken forsvinner, eller fjernes, vil salamandrene komme tilbake fra andre fuktige områder omkring, og også etablere seg i de små dammene som er planlagt. De er kun i dammen i forbindelse med formering, og det er viktig å legge til rette for at salamander kan leve i omgivelsene rund dammen. Dette betyr tilstrekkelig sammenhengende grønne områder og korridorer i og gjennom bebyggelsen. Der veier krysser de grønne strengene må det bygges rør/underganger som ligger i bakkeplan slik at dyrene kan vandre gjennom. Ellers er det viktig å ta vare på kratt og buskområder og unngå store sammenhengende plener. De grønne korridorene kan følge de planlagte vannstrengene, men det er viktig å ikke bygge hindringer som murer ol.

Skjøtselsplan

Vi mener det ganske store utnyttelsen av området vil gir for stort press på naturområder og uteareal. Dersom disse reetableres på byggeområdene vil det antagelig bli park for all framtid. Dersom man avsetter større områder til naturområde, eller bruker hensynsone natur langs sydsiden og i større grad rundt Einedammen vil det være større sannsynlighet for at det etableres naturlig vegetasjon. Da vil det også være lettere å kreve at disse områdene ikke blir unødig berørt av utbyggingen. Det må utarbeides en skjøtselsplan som sikrer at grøntområdene blir ivaretatt etter at utbyggingen er ferdig.

Trafikk og parkering

Vi vil støtte den restriktive parkeringsnormen, de gode løsningene for bruk av sykkel og planene for sammenhengende gang/sykkelveier. Vi forutsetter da at kollektivdekningen økes, og det gjennomføres andre tiltak som kan redusere behov for bilkjøring, samt at trafikkutviklingen følges nøye. Mangel på parkeringsplasser må ikke føre til økt belastning i eksisterende bomiljøer, og derfor må det ikke tillates parkering i lokalveiene.

I saksframlegget sies det «Rådmannen vurderer at planforslaget bidrar positivt til å oppnå kommunens mål, og at reguleringsbestemmelsene sammen med tilrettelegging for grønn mobilitet vil kunne bidra til lavere energibruk og mindre utslipp fra transport.». Vi kan ikke se at dette er godtgjort på noen måte, snarere vil etablering av velodromen som et regional idrettsanlegg medføre med trafikk, og det samme vil økt næringsvirksomhet og flere boliger gjøre. Vi viser ellers til uttalelsen fra Statens vegvesen, som også peker på dette, og etterlyser vedre trafikkanalyser.

Til slutt vi vil også sette fingeren på den tette utbyggingen i denne delen av Asker og barns manglende muligheter for å utforske og leke i naturlige omgivelser. På samme måte vil voksne ha behov for nærturområder og muligheter for kveldsturer og lufteområder for hunder. Disse mulighetene blir stadig mindre og vil bli et savn for beboerne i Langenga.

Mvh
Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder