Høringssvar – Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker

Naturvernforbundet i Nordre Follo har sendt følgende svar til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker – sak 2021/24848 – høringsuttalelse

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til publikasjon av 24. august 2021, og avgir høringsuttalelse til forskrift om regionale miljøkrav i Oslo og Viken fylker.

NiNF ser det som et fremskritt at det nå innføres én felles forskrift for områder i Østfold, Oslo og Akershus. Forskriften bør utvides til å omfatte tiltak som landbruksveier og skogsbilveier, utvidete gjødslingsplaner og planer om bruk av plantevernmidler.

NiNF registrerer imidlertid at Buskerud og Jevnaker og Lunner kommuner ikke omfattes av forslaget til ny forskrift, og ber om at arbeidet med å få disse områdene med i forskriften, intensiveres. Uten at alle jordbruksområder med direkte avrenning til Oslofjorden er med, vil målsettingen i «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord» ikke bli nådd.

Skogsdrift
NiNF registrerer at forskriften bare omfatter dyrket mark, dvs åker og eng. Etter vår oppfatning burde forskriften også omfatte skogbruksarealer. Moderne industriell skogsdrift er en stor belastning på miljøet. Klimaendringene innebærer at hugst ikke lenger foregår på frossen mark. Økende nedbør og kjøring i terrenget med store skogsmaskiner medfører større skader enn tidligere, herunder utvasking av jordsmonn og avrenning. Bygging av landbruksveier i skogsområdene kanaliserer vannet i større grad enn før, og leder det raskere ned i vann og vassdrag.

NiNF har merket seg at søknadsskjemaet om nybygging og ombygging av landbruksveier ikke inneholder plikt til å oppgi hva eventuelle bærelag i veikroppen består av. Kommunene rundt Oslo opplever stort press fra entreprenører som vil kvitte seg med rivningsavfall som skal resirkuleres. NiNF antar at mottak og deponering av slikt avfall til bruk i landbruksveier kan innebære et betydelig inntektspotensial for grunneiere. I mange tilfeller kan det være selve grunnlaget for å bygge nye eller oppgradere gamle landbruksveier. En kost/nytte-vurdering av veibyggingen må i slike saker foretas både av landbruksmyndighetene og av kommunene, og følge saken frem til politisk behandling. Så lenge rivningsmassene ikke er sertifisert med innhold og opprinnelse, kan de utgjøre en stor forurensningsfare. En sertifiseringsordning for bruk av rivningsavfall i landbruksveier må komme på plass.

Gjødselsplan
Forskrift om gjødselsplanlegging (FOR-1999-07-01-791) skal bl.a. regulere avrenning til vassdrag av næringsstoffer. Det må vurderes om forskriften i tilstrekkelig grad omfatter tiltak som reduserer avrenning av både fosfor og nitrogen og om regionale miljøkrav til jordbruket i Oslo og Viken bør inneholde bestemmelser om dette. Gjødsling av skog må forbys i Oslo og Viken.

Miljøgifter
Intensivt jordbruk er en betydelig forbruker av miljøgifter. Høyere temperaturer vil ifølge NTNU medføre økt bruk av plantevernmidler i landbruket. Økt nedbør vil føre til høyere avrenning. På lik linje med utarbeidelse av en gjødslingsplan for det enkelte gårdsbruk må det utarbeidet en plan for bruk av plantevernmidler. I områder nært vassdrag og med stor risiko for avrenning bør bruk av plantevernmidler forbys.

Konklusjon
NiNF ser det som et fremskritt at det nå innføres én felles forskrift for områder i Østfold, Oslo og Akershus. Forskriften bør utvides til å omfatte tiltak som landbruksveier og skogsbilveier, utvidete gjødslingsplaner og planer om bruk av plantevernmidler.