Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan for Lindelia 45 m. fl. – planID 2016006

Bærum kommune

Regulering

post@baerum.kommune.no

                                                                                                          Bekkestua, 30.12.2016

Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan for Lindelia 45 m. fl. – planID 2016006

Vi har disse kommentarene til forslaget til reguleringsplan for et nytt bo- og behandlingssenter og omsorgsboliger på ovennevnte adresser:

Bebyggelsens fjernvirkning

Vi vil først minne om pkt. 2 i kommuneplanens estetiske retningslinjer. Det lyder som følger: «Det skal legges avgjørende vekt på å bevare åsprofiler og landskapssilhuetter.»

Det planlagte bo- og behandlingssenteret og omsorgsboligene skal ligge på toppen av Solbergåsen. Den er en av de få større åsene i Bærums boligsone uten bebyggelse, hvilket tilsier at bygningenes form og volum bør tilfredsstille nevnte punkt i de estetiske retningslinjene. Dessverre gjør de ikke det. Dette fremgår med all mulig tydelighet av bildene som viser fjernvirkningen av bygningene fra Kolsåstoppen, Lillehagveien og Løkkeåsen.

Kommuneplanens arealdel 2017 – 2035

Når det gjelder de estetiske retningslinjene, vil vi også trekke frem følgende om Bærums landskap som inngår i rådmannens forslag til Kommuneplanens arealdel 2017 – 2035:

Bestemmelsenes § 9.1 i forslaget lyder: «Åsprofiler, høydegrad, landskapssilhuetter og stedsegen vegetasjon skal ivaretas.» Vi oppfatter denne bestemmelsen som en innskjerping av ovennevnte punkt i de gjeldende estetiske retningslinjene. Det bør derfor være et krav at  Solbergåsens profil og silhuett ivaretas i dette prosjektet.

Videre foreslås det i forslaget til den kommende kommuneplans arealdel at enkelte høydedrag legges inn i kommuneplanens arealdel for å følge opp arealstrategiens intensjoner om å bevare Bærums grønne landskapsrom. Hensikten skal være å ivareta høydedragenes grønne preg og hindre at ytterligere byggevirksomhet medfører negativ fjernvirkning. Solbergåsen er ikke med blant de navngitte høydedragene som vi antar skyldes at mesteparten av åsen ifølge kommunens miljøatlas inneholder regionalt viktige naturtyper (B-verdi). 

Rådmannens bemerkning

I forslaget til reguleringsplan bemerker rådmannen dette: «I forhold til form og volumoppbygging er ikke prosjektet optimalt tilpasset til tomten og omgivelsene. Dette kunne vært gjort på en bedre måte.»

Vi støtter rådmannens bemerkning som bør tilsi at kommunen ber arkitekten komme med en  løsning som ivaretar Solbergåsens profil.

Bestemmelsene

Vi ser for oss at så snart bygningene tas i bruk så kommer kravet om å fjerne de høye trærne i sydøst. Det vil i tilfelle blottlegge mer av bygningsmassen uansett dens høyde og volum. Vi foreslår derfor at det legges inn et punkt i bestemmelsene om at de høye trærne mot sydøst bevares.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke (sign.)                                        Finn Otto Kvillum (sign.)

Styreleder                                                                Styremedlem og saksbehandler 

Oppdatert 2016.12.31.