Innspill og merknader til detaljregulering for Bekkestumyra, planID: 2023009

Vi mener at hele Bekkestumyra må reguleres til offentlig friområde.

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid og har følgende innspill og merknader.

Bevar Bekkestumyra, Bekkestuas grønne friområde. Bekkestua er preget av fortetting og urbanisering. Over tid er en stor del av de grønne lungene, naturområdene og matjorden i Bærum bygget ned. På Bekkestumyra ble det dyrket korn frem til slutten av nitti-tallet.

Vi mener at hele Bekkestumyra må reguleres til offentlig friområde. Et friområde her vil være svært positivt for Bekkestua samtidig som natur, grønnstruktur og jordbruksarealer sikres.

Se hele uttalelsen her.

myr med rådyrSunniva Schjetne
Bekkestumyra i Bærum