Innspill til arbeid med områderegulering for Drengsrud idrettspark, opplevelsespark og boligområde HA4

Til: Asker kommune       

                                                                                                              Asker 08.11.2014

Innspill til arbeid med områderegulering for Drengsrud idrettspark, opplevelsespark og boligområde HA4 .

Deres ref.:  14/267 

Vi refererer til saksdokumenter i saken som er tilgjengelig på kommunenes hjemmesider mm. 

I utgangspunktet er vi imot at det bygges på landbruksjord, da vi ser på med stor bekymring at tilgjengelige arealer for landbruk formål i Asker blir stadig redusert. Deler av området er i dag i bruk til landbruksformål. Vi framhever at det også må legges stor vekt på å sikre eksisterende naturområder og gjenværende grøntområder

Dersom det likevel ansees nødvendig å ta deler av disse områder, må dette da være for å oppfylle allmennyttige prioriterte formål, og da at dette kommer flest mulig til gode. Det er svært viktig å opprettholde eksisterende turveier og at allmennhetens ferdsel gjennom området og videre ut i marka ikke reduseres. Videre vil vi forutsette at det gjøres færrest mulige irreversible inngrep i eksisterende naturområder. 

Vi aksepterer at det er vedtatt en videre utvikling av idrettsområdene på Borgen/Drengsrud og at dette samordnes med kommunens eksisterende idretts- og skoleanlegg, Men vi er opptatt at det også tas hensynet til tilbud for uorganisert fysisk aktivitet.

Når det imidlertid gjelder opplevelsesparken så ligger denne inne i gjeldende kommuneplan som LNF-område og ikke som utbyggingsområde. En omdisponering av dette utenom kommuneplanen er vi sterkt imot. Denne opplevelsesparken vil redusere tilgjengelige LNF-område og nødvendigvis innebære inngrep i naturen vi mener er svært lite ønskelig. Det legges jo her opp til en tilrettelegging og opplegg for arrangementer som tydeligvis forutsetter motorisert ferdsel inn i området. Videre vil et slikt tilbud innebære betydelig trafikk-belastning og behov for ytterliggere parkeringsplasser, i konkurranse med behovene til utvider idrettsanlegg, skole og kirke, som ikke vil væreforenlig med en mer miljø- og klimavennlig utvikling.  Det beste tilbudet til befolkningen vil være å opprette nåværende tilgjengelighet til marka-områdene uten særlig mer tilrettelegging.

Vi forutsetter at den planlagte konsekvensutredning vil omfatte å kartlegge biologisk mangfold, forurensning, hensyn til friluftsliv og landbruk, kulturlandskap og fortidsminner. Spesielt vil vi be om at de trafikale konsekvenser ved de enkelte tiltak vurderes nøye, og at det ikke legges til rette for arrangementer som kveler nabolaget, slik en ofte ser eksempler på når flere arrangementer falle sammen. I planlegging av tilgjengeligheten til idrettsanleggene er det viktig å dimensjoner gang- og sykkelveier tilstrekkelige; forgjengere og sykles må ha adskilte felter.

Vi vil i denne sammenheng også påpeke nødvendigheten av at det tas tilstrekkelig hensyn til skoleelever og andre mye trafikanter i anleggsperioden. Altfor ofte ser vi at entreprenører og transportører ikke viser tilstrekkelighensyn til de myke trafikantene. Dette må derfor uttrykkelig og eksplisitt inn i alle kontrakter og det må utpekes egne ansvarlige som passer på at dette blir overholdt.

Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Asker
Arild Jansen