Innspill til Offentlig detaljregulering for Plahteskogen

Naturvernforbundet er positiv til at kommunen starter arbeidet med en offentlig detaljregulering av området Plahteskogen.

Plahteskogen, 15.4.2024Halvor Igesund

Naturvernforbundet mener at en ny reguleringsplan må sikre naturverdiene i området. Vi mener det er svært viktig med bestemmelser som forhindrer ytterligere felling av trær. Alle registrert naturtyper innenfor planområdet må reguleres til hensynssone bevaring naturmiljø, med bestemmelser tilpasset den enkelte naturtype.

Les hele innspillet her.