Innspill til planprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

post@asker.kommune.no

                                                                                                                      Hvalstad 14.06.15

Innspill til planprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Deres ref: S15/1609

Asker kommune har valgt å lage en samlet plan som også innbefatter prioriteringer i forhold til søknader om spillemidler. Etter vår erfaring har tidligere planer i hovedsak handlet om prioriteringer av idrettsanlegg, og i liten grad behandlet friluftsliv og uorganisert idrett.

Det kan være at man hadde fått en mer balansert behandling dersom behov, tiltak, tilbud og organisering var avklart først, og at anleggsprioriteringen ble gjort for seg.

Den uorganiserte idretten omfatter kveldsturer i nærmiljøet, fysisk utfoldelse uten å måtte kjøre noen steder, søndagsturer til fots eller på ski og sykling som transport eller trening. I tillegg vil mange ha glede av teltturer i Marka, svømming og fiske i vann eller på sjøen. Tilgang til områder for å spille ballspill og leke på gressbakke eller bane, uten å være organisert i et idrettslag er også viktig.

Vi vil spesielt framheve behovet for natur både i nærmiljøet og i større områder som i Marka for å kunne drive lek og friluftsliv i naturlig spennende omgivelser. Disse tilbudet er svært viktige for innbyggerne i Asker og feilaktig tilrettelegging og plassering av anlegg kan ødelegge disse kvalitetene.

Når det gjelder overnevnte aktiviteter mener vi man særlig må satse på tilrettelegging i enkelte områder for de som har bevegelseshemminger eller for grupper som har liten aksjonsradius rundt hjemmet. Andre tiltak kan være skilting, bålplasser, gapahuker, telt- og badeplasser. Primært ønsker vi at man kan utøve idrett og turliv nær hjemmet. Tilgangen til Marka bør være slik at flest mulig kan gå, sykle eller bruke ski hjemmefra. Ev. utfartsparkeringer bør spres rundt markagrensa. Det er ikke så bærekraftig at så mange kjører til Solli, dette skaper både trafikk og ekstra press på dette turområdet.

I nærmiljøet mener vi at til budet for fri lek og utforsking av natur er svært viktig for barn. I tillegg bør det være løkker og ballplasser som er fritt tilgjengelig, og disse kan med fordel være knyttet til barneskolene. Når det gjelder lekeplasser som blir regulert inn i planer mener vi disse ofte blir alt for små. Det må skapes større områder og det er behov for overordnet planlegging for å sette av plass til lekeområder, grønne korridorer og «100m skoger».

Den uorganiserte aktiviteten utøves av svært mange og i forskjellige former og er etter vår mening svært viktig for trivsel og helse. Vi er litt bekymret for at dette ikke blir vektlagt nok i prioriteringen av areal og tiltak i denne planen.

For Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder