Innspill til reguleringsarbeid på deler av Drengsrud gård; «kollen»

Hvalstad 04.07.2017

Deres ref.: 16/8140

Viser til kontakt med Jørgen Tysseland som gjorde oss oppmerksom på saken.

Vi har vært på befaring rundt området, og uansett hva som skjer i denne saken mener vi at gjerdet må bort. Vi så ingen beitedyr, og skal man ha dyr der kan man sette opp vanlig beitegjerde med trapper for å passere, slik andre bønder gjør. Deler av området mener vi er utmark, og noe kan være innmark som ikke er holdt i hevd (?).

Primært mener vi at innmarka skal utnyttes eller forpaktes bort slik at den blir utnyttet, og beitedyr er både ressursutnyttende og miljøskapende. Slik området er i dag kan man lure på om man spekulerer i å ikke skjøtte området med tanke på en framtidig utbygging.

Når det gjelder ev. bruk av området til friluftslivsformål er vi usikre på hva man har i tankene.

Dersom dette arealet skal blir «anlegg» for idretten er vi ikke positive til dette. Det er allerede avsatt store arealer dyrkbar jord til idrettsanlegg i dette området, og større arealer andre steder i kommunen er under planlegging. Derimot kan vi akseptere at det reguleres til almen friluftsbruk, da uten at det gjøres vesentlig inngrep og at området er tilgjengelig for alle.

Hvis man tenker at dette skal bli gravlund i stedet for arealet som er avsatt ved kirken, mener vi dette også er et anlegg og bør ligge der det er planlagt.

Ved å fjerne gjerdene vil området være tilgjengelig for friluftsliv, unntatt det som er innmark. Om vinteren vil hele området kunne brukes til skiløping, lek og andre aktiviteter. Dette vil bli et godt aktivitetsområde for skoler og barnehager i nærheten (antar idrettsanleggene ikke vil være tilgjengelige).

Vi vil også påpeke et veldig fint naturområde syd for den blåmerka stien fra kirken til Drengsrudvanna. Dette har meget variert innslag av varmekjær løvskog, større eiker og stor furu. Dette er et lett kupert område med stier spennende landskapsrom, og det er registrert et naturområde der. Dette er et supert område for turer med barn fra barnehagen og skoler. Vi mener dette må inngå i et ev. regulert område som «naturområde» og det er ikke behov for tilrettelegging og minimalt med skjøtsel.

For Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler