Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer

Hvalstad 24.02.2017

Deres ref.: 16/9739

Vi viser til annonse om revisjon av kommuneplanen og saksdokument om kommunens planstrategi.

Nå som man står midt i en kommunesammenslåing mener Naturvernforbundet at endringer i kommuneplanen i perioden fram til sammenslåingen må gjøres «samstemt» i alle kommunene. Man må ikke falle for fristelsen til å «posisjonere seg» i forhold til arealbruk i den nye sammenslåtte kommunen.

Den nye kommunen vil få en større andel landbruk enn i Asker, og vi mener man må ta sikte på å kunne beholde landbruk som næringsvei i alle deler av kommunen. Vi mener derfor man ikke kan omdisponere LNF-områder i denne rulleringen av kommuneplanen.

Utbyggingstakten

Som vi også tidligere har sagt mener vi at man ikke kan bygge seg ut av etterspørselen etter boliger, og derfor bør begrense antall nye boliger. Kommunen må ta kontroll og kun tillate utbygginger som tilfredsstiller de overordne målene i kommuneplanen. Man må ha regler for å begrense bebyggelse av byggeområder slik at de ikke går utover natur og andre arealbehov i kommunen. Det er viktig å ha langsiktighet og sette av tilstrekkelig plass til framtidige servicebehov som skoler, barnehager, idrettsanlegg og grønne områder.

Vi mener også at man i overordnede planer har indikert i overkant mange boliger i enkelte byggeområder, og når vi vet at utbygger gjerne legger på ytterligere noen boliger for å ha «noe å gå på» kan det bli svært trangt på nye felt. Dette medfører press på naturområdene.

I denne sammenheng er vi ikke imot transformasjon og fortetting av eksisterende byggeområder der dette er hensiktsmessig.

Vurdering av LNF områder langs E18 til byggeområder

I kommuneplanen vil man bevare Asker som en grønn bygd og har en strategi på å bygge tett ved knutepunktene, likevel taper vi stadig små grønne områder overalt i kommunen. Dette kan være til veiformål, parkering, enkeltboliger, kommunal infrastruktur eller idrettsanlegg. Større utbygginger har et minimum av leke og rekreasjonsareal og det er få større sammenhengende natur og friluftsområder.  Vi tror man i framtiden i større grad må endre eksisterende byggeområder til nye behov og spare resterende LNF områder. Dagens politikk «tetter til» arealbruken og skaper en kompakt byggesone med sammenhengende boligbebyggelse og lite variasjon. En massiv utbygging av «Vestkorridoren» vil ytterligere fortette og urbanisere Asker.

Ser man på arealbruken langs E18 er det meste disponert til byggeområder og Naturvernforbundet mener derfor at man må bevare alle resterende LNF områder. Det å systematisk omdisponere LNF områder som ligger igjen mellom boligområder eller tett inntil E18 er feil vei å gå.

Regional plan for areal og transport krever at man definerer en Langsiktig Grønn grense som markerer grensen for utstrekningen av vekstområdene. Planen skisserer praktisk avstand fra boliger til et knutepunkt på maksimalt 2 km gange. Hvis man lar dette være utgangspunkt for en langsiktig grønn grense rundt Asker sentrum vil LNF områdene langs E18 mot Lier grense klart ligge innenfor det området hvor det skal være vern. Det samme vil gjelde for landbruksområdene ved Haga, Hofstad og Syverstad. Vi mener derfor at disse områdene ikke må omdisponeres. Det er også en del mindre områder som ikke er landbruk, men likevel er viktige deler av en sammenhengende grøntstuktur, og disse må heller ikke røres.

Innarbeiding av kommunedelplan E18

Etter vårt syn vil planskissen for ny E18 legge opp til økt biltrafikk. Utslipp fra transportsektoren utgjør en stor del av klimautslippene i Asker. Vi vil i denne sammenheng påpeke FNs bærekraftsmål nr 13 – Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Hvis man skal ta konsekvensen av dette må elementene i kommunedelplanen for E18 vurderes opp mot i hvilken grad de bidrar til økt klimautslipp, eller om de fremmer aktivitet som reduserer utslippene. Vi vil foreslå at man prioriterer opp de elementene som stimulerer til redusert utslipp, dette kan være:

  • Kollektivfelt
  • Bussholdeplasser
  • Ny Asker kollektivterminal
  • Prioritering av kollektivtrafikk
  • Hovedsykkeltrase
  • Gang og sykkelveier

For deler av planen som medfører større trafikk med privatbil, både lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk, mener vi man kan sette en lavere prioritet. Alternativt kan man sette betingelser som at veistrekningene ikke utbygges før andelen el-biler stor (60-80%?).

Vi ser at deler av planen er gunstig for å styrke Asker sentrum og andre knutepunkt f.eks. tunell forbi Asker sentrum og tiltak for å forbedre kollektivtrafikken ved Holmen og Billingstad. Disse kan det være aktuelle å prioritere.

Det viktige i forhold til E18 mener vi er å begrense:

  • lokaltrafikken med bil
  • gjennomgangstrafikken

FN bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

For Askers del mener vi tiltak for å begrense klimaendringene er viktig å fokusere på i kommuneplanen.

Konkrete bærekraftsmål som må gjenspeiles i kommuneplanen mener vi er:

2.       Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Dette betyr lokalt i Asker at man må tilstrebe å produsere mer lokal mat som er kortreist, av god kvalitet og fri for skadelige stoffer. Konkret medfører dette at man ikke lenger kan bygge ned dyrkede og dyrkbare områder i kommunen.

Landbruksarealene med tilstøtende grønne arealer er skjøttet, dyrket og beitet gjennom mange hundre år og danner «kulturlandskapet» i kommunen. Disse områdene er viktige for kommunens identitet og inneholder i tillegg mange truede arter. I Asker er nedbygging og gjengroing de største truslene mot kulturlandskapet og de viktige biotoper som finnes der. Typiske naturtyper er slåtteenger og hagemark. En ny kommuneplan må sikre bevaring av gamle kulturlandskap ved vern, drift og skjøtsel av disse.

3.       Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Fordi det ellers er stor fokus på den organiserte idretten, ønske vi at man legger til rette for uorganiserte aktiviteter på balløkker, hundremeterskoger og nærturområder. Det er viktig at områder avsatt til friområder og rekreasjon er åpne for lek, ballspill og uorganisert idrett. Friluftsliv i Marka er også viktig hele året, og dette fremmer folkehelsen både for barn og voksne. Ved å tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gang til lokal transport vil man øke den fysiske aktiviteten i befolkningen betydelig.

6.       Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Dette berører både drikkevannsforsyningen, tilstanden i våre vassdrag og i fjorden. Vannforsyningen i Asker har man god kontroll på og ved planmessig oppgradering av ledningsnettet vil man kunne opprettholde denne statusen. Det vi er mer bekymret for er tilstanden til våre bekker og elver. Kommuneplanen må inneholde tiltak for å forbedre vannkvaliteten og sikre naturlig vegetasjonsbelte langs elvene. Trusler mot vassdragene er tilsig fra landbruk, avløpsvann og urbane flater. Samtidig må man sikre vannstanden ved at bekker åpnes og tilsig til avløpsnettet reduseres. Askers vassdrag har en hensynskrevende art – elevmusling, som er helt avhengig av en ørretbestand. Denne arten har Norge har spesielt ansvar for, dette må vises i kommuneplanen.

7.       Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Vi mener man må legge opp tilytterligere krav om alternativ energi som solenergi og bergvarme, samt nettverk med vannbåren varme i nye byggeområder. Kommunen må stimulere til oppgradering av eksisterende bebyggelse til moderne løsninger og forbedret isolasjon. I tettbebygde områder må det tilbys fjernvarme basert på splvarme, varmepumper og forbrenning av fornybart materialer.

13.    Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Fordi en stor del av klimautslippet i kommunen kommer fra transport må man iverksette radikale tiltak. Vi tror man må redusere parkeringstilbudet ved boliger, samt fjerne minstekrav til parkering for alle typer utbygging. Særlig tror vi reduksjon av parkering ved arbeidsplasser tett ved knutepunktene er et godt virkemiddel. Bilkjøring til fritidsaktiviteter må reduseres, og avstanden til barns idretts og kveldssysler må gjøres så kort at de kan gå/sykle på egenhånd. Det er mye unødvendig transport av varer, materialer og masser. Antagelig er transport for billig, og økte kostnader til bilkjøring vil stimulere til redusert og optimalisert transport. Kommunen selv kan her bidra til at man bruker/deponere masser lokalt, og kjøper lokale varer og tjenester, men også være positive til rushtidsrestriksjoner og tiltak for å redusere støy og støv fra biltrafikken.

15.    Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Til dette målet må kommunen revurdere hvordan ny byggeprosjekter påvirker og nedbygger natur. Det er mange viktige og artsrike naturområder i byggesonen i Asker. Dette er en endelig ressurs som man stadig «spiser av», både ved reduksjon av arealene, fragmentering av forekomstene, slitasje og påvirkning/forurensing.  Kommunen har alle muligheter til å føre en strengere politikk på dette området, og vi etterlyser i denne sammenheng at man i en tidligere fase av planleggingen innhenter kunnskaper om naturmangfoldet. Nye byggeområder må ikke legges inn i kommuneplan uten at de først har vært grundig kartlagt for naturverdier.

Naturlig vegetasjonsbelte langs sjølinjen og ferskvann må bevares og buffersoner for vassdrag og kystlinja må respekteres. Vassdragene må sikres som en kontinuerlig grønn streng fra Marka til fjorden.

Spredt i strandsonen rundt Oslofjorden finnes Åpen kalkmark. Denne naturtypen dekker nå mindre enn 1 km2, men huser en sjettedel av Norges karplanter, moser, lav, sopp og insekter. Dette er eksempel på en sjelden naturtype i vårt område som må kartlegges og vises som hensynssone i kommuneplanen.

Vi håper dette er innspill som kan gjøre kommuneplanen til et bedre verktøy for å ta vare på Askers verdier og lede utviklingen i en børekraftig retning.

For Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler

leder