Oslomarka

Det er ikke mange andre hovedsteder som kan skilte med et rekreasjonstilbud på lik linje med Marka – og bare en kort t-banetur fra sentrum!

Oslomarka

I området rundt Oslo strekker det kuperte skogsområdet Marka seg over nitten kommuner og fem fylker og utgjør ca 17000 km2. Flittig brukt av turgåere så vel som skigåere, sommer som vinter – daglig nyter store mengder av befolkningen den unike naturarven rett utenfor døra. 

Men Marka er ikke bare skog for oss å oppleve, Marka er også hjemmet til et rikt dyre- og planteliv. Hele 60% av alle arter i Norge bor i skog! Dessverre er artsmangfoldet i skogen minkende. Nesten halvparten av alle artene på rødlisten har sitt livsmiljø i skog, og Oslo og Akershus er den regionen med flest truede arter. Livet i skogen er under stadig trussel fra hogst og utbygging, og det er Oslo-marka som drives hardest i landet. Her er bare 14% spart for flatehogst.

NOA har jobbet med å bevare Oslo-områdets unike naturverdier siden 1970, og arbeidet er kontinuerlig. De gamle skogene som er svært viktige habitater for utallige arter, mange truede, er i ferd med å forsvinne – den unike eventyrskogen som før preget Norge er byttet ut med ung plantasjeskog og monokultur. NOA jobber ut i fra prinsippet om at alle arter har en egen verdi og et større samspill med hverandre enn hva vi er klar over. Når en art forsvinner fra et økosystem kan dette i mange tilfeller skape store ringvirkninger i næringskjeden, som kan føre til at flere arter blir borte som følge. 

Vi mener at kunnskapsgrunnlaget i skogforvaltningen er for dårlig, og ønsker økt forståelse og kunnskap om samspillet i skogen. Derfor jobber vi aktivt med kartlegging av nøkkelbiotoper, kunnskapsformidling, og for vern av våre siste naturskoger, som er så viktige for det norske artsmangfoldet. 

NOAs Markagruppe

Markagruppa jobber med systematisk registrering av biologisk mangfold og opplevelsesverdier i Marka, og for at revisjonen av Markaforskriften harmoniserer med Markalovens formålsparagraf og markaorganisasjonenes krav til forbedringer.

Gruppa jobber aktivt for å stanse hogst i verdifulle skogområder og å dokumentere brudd på lovverk og miljøstandard.

For mer informasjon send en mail til Bjørn Faafeng.

NOAs arbeid med Marka