Lillestrøm kommune sier ja til skytebane i Gjelleråsmarka

Onsdag 14. juni var forslaget om en ny skytebane i Gjelleråsmarka oppe til behandling i kommunestyret til Lillestrøm. Nå er utfallet klart – flertallet av Lillestrøms folkevalgte ønsker at forslaget legges ut på offentlig høring. Skytebanen vil få store konsekvenser for lokalbefolkningen i området, og for naturen.

NOA


Med variert skog og spennende dyre- og fugleliv byr Gjelleråsmarka på friluftsliv og naturopplevelser for befolkningen i Lillestrøm, Nittedal, og bydeler i Oslo som Stovner og Grorud. Det er et område som mange har glede av, og det har stor betydning for det daglige friluftslivet til menneskene som bor i nærområdet.

Nå ønsker kommunens folkevalgte – mot stemmene til MDG, Venstre, Rødt, SV og Pensjonistpartiet – bygging av en stor skytebane her. En gigantisk installasjon med to felt til skyting, og flere meter høye støyvoller i en hesteskoformasjon rundt hele anlegget. Med lange åpningstider flere dager i uken, og støyvoller på opp til 27 meters høyde – like høyt som et bygg på 9 etasjer – vil skytebanen ruve ut mot Romerike som et monument over Lillestrøm-flertallets manglende forståelse for natur- og klimakrisen.

Naturavtalen

Rett før nyåret signerte den norske regjeringen under på en internasjonal naturavtale som skal bevare naturen. Avtalen skal stoppe menneskelig ødeleggelse av naturen, og gjenopprette det som allerede har gått tapt. Gjennom denne avtalen har Norge forpliktet seg til å ta vare på naturverdier, blant annet ved å stanse nedbyggingen av natur. Å bygge en skytebane over skog og jordbruksareal i Gjelleråsmarka er ikke i tråd med denne avtalen.

Det er kartlagt fire naturtyper i området der skytebanen skal bygges. To av disse er på rødlisten over naturtyper, det vil si at naturtypen har en risiko for å forsvinne i Norge. Arealet som skytebanen skal bygges på ligger der vi finner de viktige naturverdiene i området. Å bygge skytebanen vil gjøre at naturverdiene i området blir ødelagt. Prosjektet er altså i strid med målet til naturavtalen om å bevare naturens artsmangfold og ressurser.

Massedeponi

Prosjektet er omfattende – det vil ta lang tid, og det vil skape mye trafikk og støy i området. Støy i anleggsperioden vil forstyrre friluftslivet for menneskene som bruker Gjelleråsmarka. I tillegg vil lastebiler kjøre inn og ut fra anlegget med last full av stein og jordmasser. Faktisk skal rundt 900 000 kubikkmeter med forurensede overskuddsmasser kjøres inn på området. I tillegg skal det fjernes flere hundre tusen kubikkmeter med stein som allerede finnes på Lahaugmoen.

Det er altså snakk om et monsterdeponi av forurensede masser. I Gjelleråsmarka der barn leker, pensjonister går den vante formiddagsturen, og foreldrene tar seg en joggetur etter jobb.

En skytebane på Lahaugmoen vil ha store konsekvenser for befolkningen i de nærliggende områdene i Lillestrøm, Oslo og Nittedal. Muligheten for å høre fuglesang i Gjelleråsmarka uten skytestøy må ikke bli et knapphetsgode. Verdifull natur må ikke gå tapt. Vi sier derfor nei til en skytebane i Gjelleråsmarka.

Dette kan DU gjøre for å stanse planene

Etter noen flere utredninger vil planforslaget for skytebanen bli lagt ut på offentlig høring. Deretter skal kommunens politikere sluttbehandle saken. Det endelige beslutningen om ja eller nei til skytebanen vil dermed bli avklart i neste kommunestyreperiode.

Dette kan du gjøre:

  • Sende uttalelse til kommunen når saken legges ut på høring.
  • Melde deg inn i Naturvernforbundets lokallag og Gjelleråsmarkas Venner, for å holde deg oppdatert og få informasjon når saken legges ut på høring
  • Og aller viktigst: Er du bosatt i Lillestrøm; legg merke til hvilke partier som stemte for og mot skytebanen og ta det med i vurderingen når du bestemmer hvilket parti som fortjener din stemme i høstens kommunevalg!

Les mer her: Naturvernforbundet i Nittedal oppsummerer bakgrunn og konsekvenser av reguleringsforslaget for skytebane på Lahaug.