Lørenskog kommune og privat aktører vil bygge 2-meter grus tursti/skiløype innefor markagrensen ved Haneborgåsen. Lokale naturverdier går i tap.

NiL mener at  bygging av denne grusveien i såpass ulendt terrengen skal kreve mye hogst av gamle trær og sprenging bort av masser. Fragile myr kan ødelegges, og det blir satt mye press på det biologisk mangfoldet i området. 

I kommunestyrets møte I Lørenskog 3.april var en utredning av skiløype/turvei I Haneborgåsen til behandling. Rådmannen foreslo at arbeidet med  disse planene skulle avsluttes og dessuten at etablering av av en rulleskiløype skulle skje utenfor Marka. Dermed lå det an til at den mangeårige striden omkring inngrep I Haneborgåsen skulle få en lykkelig løsning.

Så skjedde det underlige at AP, Høyre og MDG foreslo I formannskapet  at  arbeidet med å utrede turvei/skiløype i Haneborgåsen skulle fortsette under forutsetning av hel eller delvis finansiering av private aktører.

Konseptet innebærer å opparbeide en ny  gruset turvei på ca. 2 meters bredd,tilrettelagt fot preparering av ett skispor. Dette forslaget ble vedtatt av et flertall I kommunestyrets møte.

Det til tross for at konseptet vil innebære et betydelig naturinngrep I Haneborgåsen. Terrenget er slik at det ikke er til å unngå, og I tillegg vil den nye turveien få samme  trasé som  den etablerte Blåstien på kortere eller lengre strekning avhengig avhengig av hvor turveien  legges.

Den populære Blåstien i avvekslende og morsomt terreng  vil da delvis bli omdannet til en  grusvei  med 2 meters bredde. I debatten I kommunestyrets møte var det ingen av forslagsstillerne som kom inn på naturinngrepene, og mye tyder på de ikke overskuer konsekvensene av forslaget. Så lite setter altså flertallet av politikerne I Lørenskog pris på det  viktige nærfriområdet  for ethvert mange innbyggere, og som er svært  sårbart for inngrep.

Naturforbundet i Lørenskog (NiL) stiller seg skeptisk til et slikt inngrep i Haneboråsen, ettersom det er i strid med hovedmålet med markaloven, nemlig at naturen skal vernes fra slitasje og overbruk av
mennesket. 

NiL skal be kommunen redegjøre for den videre behandling av saken. Kommunen bes også opplyse NiL om hvilke instanser og organisasjoner som man vil trekke inn i det videre arbeidet, for eksempel i befaring av den aktuelle tursti/skiløype når den skal utredes.