NOA avviser departementets forslag til nye forskrifter for skogbruket i Oslomarka

Mat og landbruksdepartementets må trekke tilbake forslaget til nye forskrifter for skogsdriften i Oslomarka, krever styreleder Gjermund Andersen i NOA (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus). Her har departementet gjort en så dårlig jobb at de må starte prosessen på nytt med helt andre forutsetninger, mener han.

NOAs viktigste innvending mot forslaget er at det fjerner markaorganisasjonenes reelle mulighet til å påvirke utøvelsen av skogbruket i Marka. Dette er i strid med miljøinformasjonsloven, som skal sikre allmennhetens rett til innsyn og fremme muligheten til å delta i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet. NOA mener også at nye forskrift om skogsdrift i Oslomarka må tilpasses til og forankres i markaloven som stiller krav til at det tas hensyn til naturverdier, kulturminner og opplevelsesverdier.

Skogbruk i Oslomarka som i resten av landet

-Til tross for 30 år med spesielle restriksjoner drives skogen i Marka like intensivt som all

annen skog i landet, påpeker Andersen. Situasjonen er nå kritisk for de siste restene av den varierte og opplevelsesrike gammelskogen. Eksisterende kunnskap om opplevelse, biologisk mangfold og oppbygging av langsiktig lager av drivhusgasser i skogøkosystemet er ikke tilfredsstillende ivaretatt i gjeldende forskrift, og blir ytterligere svekket i forslaget til ny forskrift.

Skogbruket står for den største påvirkningen av Markas opplevelseskvaliteter. Flatehogst og maskinell avvirkning har gitt en sterk rasjonalisering og effektivisering siden 1950-årene. Resultatet er at den gamle skogen suksessivt blir erstattet av teiger med med ensaldret skog, med vesentlig mindre opplevelsesverdi. Anslagsvis 75-80 % av den produktive skogen i Marka har til nå blitt omformet til industriskog. Helårsdrift med store og tunge maskiner medfører store og ødeleggende sporskader.

For å bøte på dette utarbeidet NOA sammen med Oslo og Omland Friluftsråd i 2009 et forslag til nye forskrifter for skogbruket i Oslomarka. Hensikten var å ivareta og styrke markas spesielle verdier for naturvern, friluftsliv og idrett, slik den nyetablerte markaloven hadde til hensikt. Departementet har ikke tatt hensyn til dette innspillet fra markaorganisasjonene.

NOAs krav til nye forskrifter

NOA krever at følgende punkter er et minimum for videreføring av arbeidet med nye forskrifter:

  • Skogbruk og miljøinteressene må sidestilles i formålsparagrafen
  • Alle hogster uansett størrelse må være gjenstand for meldeplikt, som i dag
  • Kommunene må ha plikt til å fatte vedtak dersom organisasjonene har saklige innvendinger til en hogstmelding
  • Markaorganisasjonenes rett til å påklage hogster å få dem vurdert av en høyere instans må opprettholdes
  • Forskriften må være så konkret at alle krav som stilles til hogster beskrives
  • Den geografiske avgrensning i dagens forskrift opprettholdes
  • Kunnskapen om naturverdier, kulturminner og opplevelsesverdier i Oslomarka er mangelfull og må oppdateres for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning av dette viktige nærområdet til Norges største befolkningskonsentrasjon.

NOAs høringsuttalelse

Det er bred enighet blandt markaorganisasjonene om at forslaget til nye forskrifter ikke er tilfredsstillende noe som går fram av deres kritiske høringsuttalelser:

<lenker til OOFs, ØVs og de nasjonale naturvernorgs uttalelser …. kommer>