NOA klager på hogst i Lørenskog kommune

I et av bestandene er det registrert tre rødlistede arter, hvorav en er listet som EN (sterkt truet)

Tina Carina Laurendz

Dette er NOAs klage:

  • For bestand 438.1 må vedtaket kjennes ugyldig, da det ikke fremgår hva som ligger i landbrukskontorets vurdering av hogstens belastning for de registrerte rødlisteartene.
  • For bestand 457.1 må vedtaket kjennes ugyldig fordi forekomst av rødlistearter ikke er nevnt eller vurdert i vedtaksdokumentet.
  • Eiendommens miljøregistreringer er utdaterte. I lys av tiden som har gått siden forrige miljøregistrering må føre-var-hensyn særlig vektlegges ved vurdering av hogstsøknader på eiendommen.
  • Av føre-var-hensyn må hogst for følgende bestand nektes inntil det er gjennomført ny kartlegging på barmark: 438.1., 457.1, 500.1.

      Les begrunnelsen her:

      Illustrasjonsfoto lånt av Artsdatabanken.