NOA klager på hogster ved Spålen-Katnosa i Nordmarka

Det er nå meldt inn, og godkjent, hogst i 12 bestand rett sør for Spålen-Katnosa naturreservat. NOA klager på 10 av disse bestandene, og ber om at klagen gis oppsettende virkning.

NOA mener at godkjennelsen av hogstene er i strid med markaforskriften. Effekten av hogst så tett inntil naturreservatet vil være negativt for naturmiljøet og landskapsverdier, noe som ikke er vurdert og heller ikke tatt tilstrekkelig hensyn til i vedtakene.

Kunnskapsgrunnlaget som kreves etter gjeldende lovverk er heller ikke til stede. Ved befaring har NOA registrert store livsmiljøkvaliteter som ikke er fanget opp av MiS-registreringer (MiS: Miljøregistrering i skog, skogsertifiseringens registreringsmetode for å registrere og sette til side viktige livsmiljøer i skog). NOA har heller ikke fått dokumentert av skogeier at det er utført miljøregistreringer i de aktuelle områdene.  Hogstvedtakene innebærer et brudd på både naturmangfoldlovens §8 som stiller krav til et godt kunnskapsgrunnlag, og skogbrukslovens §4 som stiller krav til at skogeiere skal kjenne til miljøverdiene i egen skog. 

Les mer:

NOAs klage i sin helhet

Det er nok nå – NOAs rapport om skogbruksaktiviteten i marka og manglende samsvar mellom intensjon og virksomhet

Sviktende kunnskapsgrunnlag i skog – BIOfokus sin rapport om mangelfulle MiS-registeringer i skog