På skogbefaring med Naturvernforbundet i Ås

I Oslomarka, som ellers i landet, er flatehogst den dominerende hogstformen. Oslo kommuneskoger har derimot endret denne praksisen, og jobber for å skape en skog som tåler et mer natur- og friluftlivsvennlig skogbruk.

Som en oppfølging av høstens foredrag om skogbruk ble NOA med Naturvernforbundet i Ås ut på befaring på Oslo kommunes eiendom i Sørmarka 8. juni 2022. Esben Kirk-Hansen fra Bymiljøetaten og Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus forklarte og viste hvordan skogen kan forvaltes og skjøttes så den får et mer variert skogbilde, og tar bedre vare på markas naturverdier.  

Oslo kommune eier ca 170 000 daa i Marka, av dette igjen er 120 000 daa produktiv skog, og kommunen er med dette en betydelig skogeier. De siste 20 årene har kommunen gått vekk fra de største flatene, og satset på mer plukkhogst, mindre maskiner og mindre hogstflater.

Fra en liten flate i Sørmarka. Kvisten som blir igjen beskytter bakken mot belastningen fra skogbruksmaskinene, og gjennom forråtnelsen resirkuleres næringsstoffene fra skogen og bidrar til vekst av ny skog. Denne flaten er to år gammel. Foto: NOA 

En av utfordringene med bestandsskogbruket er at tette skogbestand ikke står støtt alene. Bestandene er også utsatt for råte. Det er derfor ikke alltid hensiktsmessig å plukkhogge skogen, men små, oppstykkede flater med gode kantsoner mot vei vil likevel kunne være penere og mer naturnære enn de helt største flatene. Kvisten som blir liggende igjen vil på kort sikt se stygt ut, men beskytter mot kjørespor og når det råtner opp vil næringsstoffene bidra til en bedre vekst av den nye skogen som kommer opp. 

På befaringen så vi også på et bestand som var blitt plukkhogget for ca 20 år siden. Ned mot veien har en bevart trær med «grønn krone»; grønne kvister langt ned på stammen som verner mot solinnstråling og vind, som igjen sørger for mer stabilitet oppover i bestandet. Skogen skjøttes fortsatt med økonomisk vinning som mål. Trær som osp tas ut når det gjøres ungskogpleie. 

Gammelt plukkhogget bestand ned mot vei. Foto: NOA 

Kommunen skjøtter fortsatt skogen med mål om økonomisk vinst. De små ospene mellom granene tynnes nok ut om noen år. Foto: NOA 

Kommunen er like forpliktet som alle andre skogeiere til å sørge for tilstrekkelig foryngelse. I en plukkhogget skog vil de gjenstående trærne selv sørge for neste generasjon.  

Naturlig foryngelse av både gran og furu. Foto: NOA 

Oslo kommune er med sin skogforvaltningsstrategi,  der interesseorganisasjonene inkluderes i planleggingen, det investeres i kunnskap og utstyr, og formidles videre fordelene ved plukkhogst, en viktig stemme i kampen for et mer naturvennlig skogbruk. 

Les mer:

Naturvernforbundet i Ås

Nytt skogbruk!

Bymiljøetaten selv snakker om skogbruk