Plan for bekjempelse av fremmede arter i Nannestad 2024

Plan for bekjempelse av fremmede arter i Nannestad 2024

Plan for bekjempelse av fremmede arter i Nannestad 2024, med tidsforbruk

I første halvdel av juni, og for kontroll i juli, oppsøkes forekomstene fra 2023 av russekål som ikke med sikkerhet ble utryddet da de ble bekjempet:

 1. Rabatt i Nannestad sentrum
 2. Møllerstad (vegvoll)
 3. Sangsvanelia 2 (vegkant)
 4. Bjørkesaga (152/16, vegkant)
 5. Rud vestre (Åsvegen 724/726, vegkant)
 6. Eskerudteiet (4/5)
 7. Langerud (Homledalsvegen 56)
 8. Holter nord (59/2)
 9. Kjerkevegen 14
 10. Austaddalen/Eiksdalen, 3 lokaliteter inne i det utvalgte kulturlandskapsområdet Øya-Nordre Eik

    Antatt tidsforbruk: 12 timer

I begynnelsen av juli, og for kontroll i august, oppsøkes lokaliteten i Tulipanvegen 16 og skoglia (61/51) nordafor for bekjempelse av mongolspringfrø, som ble bekjempet første gang i 2023.

    Antatt tidsforbruk: 4 timer

Fra begynnelsen av juli, og med kontroll fra begynnelsen av august, oppsøkes disse lokalitetene der det ble funnet kjempespringfrø i 2023:

 1. Mellom Fossvegen 3 og 5, i bringebærkratt mot vest
 2. Holtervegen 144, sør for søndre uthuset og i vegfyllinga i sør
 3. Holter nord (59/2), kant av jordbæråker
 4. Kverndalen, ved Leira (området nærmest elva kunne ikke kontrolleres i august 2023, pga. flom)
 5. Elvekantene ved Leira sør for Breibrua, 112/1, og 112/8,11 fram til bekkeutløp fra øst 200 m sør for brua (områdene kunne ikke kontrolleres i august 2023 pga. flom)
 6. Åsvegen 714, 712, og 716, bestander med sammenheng
 7. Åsvegen 460
 8. Åsvegen 462, nær gjerdet mot eiendommen 11/15
 9. Åsvegen 456, sør for uthuset ved gårdsvegen
 10. Åsvegen 450
 11. Trolldalsbekken: Eiendommene Åsvegen 219 og 95/71 og Austaddalsvegen 51, 45 og 43, og 95/4
 12. Langerud, åkerrein mellom eiendommene 13/42 og 13/68
 13. Homledalsvegen 54/56 (Langerud), tunet, fylling i dalen i sør, og langs bekken fram til og med granplantasjen sør for beiteområdet
 14. Homledalsvegen 61 (Møllerstua), 15 m sone mot Homledalsvegen i sør, og området under kraftlinja

   Antatt tidsforbruk: 40 timer

Medio august, sprøyting av eventuelle rosetter av russekål i asfaltsprekker i gamle Hovedvegen i Nord-Eik-dalen og parkslirekne på Tømte.

    Antatt tidsforbruk: 4 timer

Fra begynnelsen av august, bekjempelse (forsøk på rotoppgraving, rotnapping eller blomsteravklipping) av kanadagullris som ble registrert og bekjempet, men ikke tatt opp med rot, eller bare registrert, i 2023:

 1. Mellom Fossvegen 3 og 5, og vest for, mange planter (rotnappet i 2023, og 1 tue bare avklipt blomstene)
 2. Hagamoen S, steinfylling nedafor Holtervegen, flere planter (rotnappet i 2023)
 3. Holter nord (59/1), tue i kant av redskapsplass (rotnappet i 2023)
 4. Åsvegen 714, gammel hagebestand, (blomstene avklipt i 2023)
 5. Rustadsaga NV, eiendommen 7/13, 26, etc. (1 av plantene bekjempet i 2023 kun rotnappet)
 6. Åsvegen 456, store bestander i hagen, mot dammen (blomster delvis avklipt i 2023)
 7. Langerud, eiendommen 11/15, nær gårdsvegen nord for Åsvegen 456 (1 tue rotnappet i 2023)
 8. Langerud steinfylling ved bussholdeplass mot 13/42 (1 tue, rotnappet i 2023)
 9. Langerud, jordekant på grensa mellom 13/20, 13/55 og 13/68 (1 tue registrert i 2023)
 10. Åsvegen 417 (forekomster i bringebærkratt sør for bolighuset, registrert i 2023)
 11. Åsvegen, vegkanten mot Skogvegen 2 (1 tue registrert i 2023)
 12. Homledalsvegen 60 (3 tuer i hagen, rotnappet i 2023)
 13. Homledalsvegen 54/56 (Langerud), fylling i dalen i sør (8 planter rotnappet i 2023)
 14. Damvegen 2, ved Åsvegens bru over Vendbekken (1 tue registrert i 2023)
 15. Åsvegen 231 (Løvstad) (liten forekomst i jordekanten øst for husa registrert i 223)
 16. Slattum, busstopp ved Åsvegen mot 95/128 (noen planter registrert i 2023)
 17. Ramstadåsen, steinfylling mellom 93/14 og 93/51 (1 stor tue klipt av ved rota i 2023)
 18. Tulipanvegen 3, bed (?) hagekant og jordekant her i 61/7 (registrert i 2023)
 19. Tulipanvegen 10 SV, blant bringebær på eiendom 61/55 (blomstene klipt av flere planter i 2023)
 20. Kløvervegen 4. SØ, i 61/51 (1 tue registrert i 2023
 21. Holterdalen, deponi i 59/1 (tuer registrert i 2023)
 22. Holterdalen i 59/2 (tuer registrert i 2023)
 23. Gamle hovedvegen i Nord-Eik-dalen (2 tuer registrert og planter rotnappet i sprekker i asfalten i 2023)
 24. Nannestadvegen 166, tuer i leirfylling (registrert i 2023, bekjempet på samme eiendom tidligere)
 25. Nannestadvegen 351, forekomst i hagen, sannsynligvis ikke i bed (registrert i 2023)
 26. Gardermovegen, vegskjæring SØ for Vigstein (tue rundt bjørk rotnappet i 2023)
 27. Sangsvanelia 3 og eiendommene 145/127, 145/165 og 145/175 (blomstene klipt av planter bed og mange store og små tuer i 2023)

    Antatt tidsforbruk: 40 timer

    Tidsforbruk i alt for det ovennevnte: 100 timer.

     Disse tidkrevende områdene med kjempespringfrø eller kanadagullris, som er blitt registrert i 2023 og tidligere, burde i tillegg absolutt bekjempes:

 1. Kjempespringfrø: Homledalsvegen 57 (13/5) og 13/67: stor forekomst i bekkedal øst for husa (registrert først i 2023)
 2. Kjempespringfrø: Homledalsvegen 61 (Møllerstua, hele hagen og jordet mot kraftlinja i øst), og naboeiendonner og åkerkanter nordover øst for Åsvegen
 3. Kjempespringfrø: Langerud: eiendommene 11/11, 11/15 og 12/25 vest for Åsvegen
 4. Kjempespringfrø: Slattum/Nordby: Utløpet av Trolldalsbekken fra rør under 95/1,2 etc. og Vendbekken herfra (Nordbybekken) og ut i Leira
 5. Kjempespringfrø: Langs Leira mellom bekjempet område sør for Breibrua og Krokfoss
 6. Kanadagullris: Mange forekomster, registrerte og uregistrerte, i området rundt Eltonåsen og Løkenfeltet sør for Løkenvegen
 7. Kanadagullris: Alle bedene i hager, fra Hagamoen og nordover, mange registrert allerede, men nøyere registrering med oppfordring til hageeierne om å fjerne plantene er nødvendig for å unngå uoverkommelige bestander i Nannestad i åra framover!!!

Nannestad, 29. februar 2024

Kåre Homble